Ktl-icon-tai-lieu

dồn điền đổi thửa

Được đăng lên bởi tien-ktst
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ, PHƯỜNG …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Tây, ngày

tháng 4 năm 2016.

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH DĐĐT, DIỆN TÍCH ĐO ĐẠC THỰC TẾ PHỤC VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT SAU DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA (TÍNH ĐẾN THÁNG 4/2016)
I. Diện tích dồn điền đổi thửa
STT

Tên thôn
(tổ dân phố)

1

…

2

…

II. Một số chỉ tiêu cơ bản

Diện tích đo đạc thực tế
Diện tích DĐĐT trên Diện tích DĐĐT chưa
Trong đó: Diện tích
thực địa đã thực hiện đến thực hiện được theo Kế
Tổng
số
(ha)
DĐĐT để cấp GCN
thời điểm báo cáo
hoạch
quyền SDĐ (ha)

Cấp giấy chứng nhận QSĐ
Tổng số hộ thực
thuộc diện tích đã
DĐĐT (hộ)

Ghi chú
Tổng số thửa
đất (ha)

3
4
...
Tổng cộng
Nơi nhận:
- Phòng TN&MT; phòng Kinh tế.
- Lưu VP.

UBND XÃ, PHƯỜNG…..
(Ký tên, đóng dấu)

...
Sơn Tây, ngày tháng 4 năm 2016.
STT
I. Diện tích dồn điền đổi thửa II. Một số chỉ tiêu cơ bản
Ghi chú
Diện tích đo đạc thực tế Cấp giấy chứng nhận QSĐ
Tổng số (ha)
1
2
3
4
...
Tổng cộng
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ, PHƯỜNG …….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH DĐĐT, DIỆN TÍCH ĐO ĐẠC THỰC TẾ PHỤC VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT SAU DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA (TÍNH ĐẾN THÁNG 4/2016)
Tên thôn
(tổ dân phố)
Diện tích DĐĐT trên
thực địa đã thực hiện đến
thời điểm báo cáo
Diện tích DĐĐT chưa
thực hiện được theo Kế
hoạch
Trong đó: Diện tích
DĐĐT để cấp GCN
quyền SDĐ (ha)
Tổng số hộ thực
thuộc diện tích đã
DĐĐT (hộ)
Tổng số thửa
đất (ha)
Nơi nhận:
- Phòng TN&MT; phòng Kinh tế.
- Lưu VP.
UBND XÃ, PHƯỜNG…..
(Ký tên, đóng dấu)
dồn điền đổi thửa - Người đăng: tien-ktst
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
dồn điền đổi thửa 9 10 881