Ktl-icon-tai-lieu

Đơn dự thầu

Được đăng lên bởi tranlexuanhoang-kts
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÂNG TY TNHH TV-XD
BAÙCH KIEÁN

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

ÑÔN DÖÏ THAÀU
Kính gôûi: Coâng ty coå phaàn tö vaán ñaàu tö xaây döïng Nam Vieät
1- Sau khi nghieân cöùu hoà sô yeâu caàu môøi thaàu döï aùn: Trung Taâm Thöông Maïi
Huyeän Hoøn Ñaát ; Goùi thaàu: Chôï Noâng Saûn Thöïc Phaåm – Chôï Baùch Hoùa Toång Hôïp Chôï Rau Quaû,
Chuùng toâi, ngöôøi kyù teân döôùi ñaây :
- Teân ñôn vò : Coâng ty TNHH TV-XD Baùch Kieán
- Ñòa chæ : 52 Traàn Khaéc Chaân- Phöôøng 15- Quaän Phuù Nhuaän- TP.HCM
- Ñieän thoaïi : 08.9972149
Ñeà nghò ñöôïc thöïc hieän caùc haïng muïc vaø xin baûo haønh söûa chöõa baát kyø moät sai
soùt naøo theo ñuùng quy ñònh cuûa hoà sô môøi thaàu vôùi giaù döï thaàu laø: 4.518.091.649 ñoàng
(Baèng chöõ : Boán tyû, naêm traêm möôøi taùm trieäu, khoâng traêm chín möôi moát ngaøn, saùu
traêm boán möôi chín ñoàng)
2- Chuùng toâi xaùc nhaän raèng taøi lieäu keøm theo ñaây laø caùc boä phaän trong hoà sô döï
thaàu cuûa chuùng toâi. Neáu hoà sô döï thaàu cuûa chuùng toâi ñöôïc chaáp thuaän, chuùng toâi xin
cam keát tieán haønh thöïc hieän ngay coâng vieäc khi nhaän ñöôïc leänh khôûi coâng vaø hoaøn
thaønh baøn giao coâng trình ñöa vaøo söû duïng ñuùng thôøi gian hôïp ñoàng. Vôùi thôøi gian thi
coâng laø: 300 ngaøy, keå töø ngaøy khôûi coâng coâng trình.
3- Hoà sô chaøo thaàu cuûa chuùng toâi coù hieäu löïc 150 ngaøy keå töø ngaøy ……/ …. /…..
ñeán ngaøy …../ ……./…….
4- Hoà sô döï thaàu naøy cuøng vôùi vaên baûn chæ ñònh thaàu seõ hình thaønh moät hôïp
ñoàng raøng buoäc giöõa hai beân.
Chuùng toâi hieåu raèng, beân môøi thaàu khoâng baét buoäc phaûi giaûi thích lyù do khoâng
chaáp thuaän hoà sô chaøo thaàu coù giaù thaáp hoaëc baát kyø hoà sô döï thaàu naøo.
Ngaøy ……..thaùng …… naêm ……….
ÑAÏI DIEÄN NHAØ THAÀU

...
COÂNG TY TNHH TV-XD COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
BAÙCH KIEÁN Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ÑÔN DÖÏ THAÀU
Kính gôûi: Coâng ty coå phaàn tö vaán ñaàu tö xaây döïng Nam Vieät
1- Sau khi nghieân cöùu hoà yeâu caàu môøi thaàu döï aùn: Trung Taâm Thöông Maïi
Huyeän Hoøn Ñaát ; Goùi thaàu: Chôï Noâng Saûn Thöïc Phaåm Chôï Baùch Hoùa Toång Hôïp -
Chôï Rau Quaû,
Chuùng toâi, ngöôøi kyù teân döôùi ñaây :
- Teân ñôn vò : Coâng ty TNHH TV-XD Baùch Kieán
- Ñòa chæ : 52 Traàn Khaéc Chaân- Phöôøng 15- Quaän Phuù Nhuaän- TP.HCM
- Ñieän thoaïi : 08.9972149
Ñeà nghò ñöôïc thöïc hieän caùc haïng muïc vaø xin baûo haønh söûa chöõa baát kyø moät sai
soùt naøo theo ñuùng quy ñònh cuûa hoà sô môøi thaàu vôùi giaù döï thaàu laø: 4.518.091.649 ñoàng
(Baèng chöõ : Boán tyû, naêm traêm möôøi taùm trieäu, khoâng traêm chín möôi moát ngaøn, saùu
traêm boán möôi chín ñoàng)
2- Chuùng toâi xaùc nhaän raèng taøi lieäu keøm theo ñaây laø caùc boä phaän trong hoà sô döï
thaàu cuûa chuùng toâi. Neáu hoà sô döï thaàu cuûa chuùng toâi ñöôïc chaáp thuaän, chuùng toâi xin
cam keát tieán haønh thöïc hieän ngay coâng vieäc khi nhaän ñöôïc leänh khôûi coâng vaø hoaøn
thaønh baøn giao coâng trình ñöa vaøo söû duïng ñuùng thôøi gian hôïp ñoàng. Vôùi thôøi gian thi
coâng laø: 300 ngaøy, keå töø ngaøy khôûi coâng coâng trình.
3- H chaøo thaàu cuûa chuùng toâi coù hieäu löïc 150 ngaøy k töø ngaøy ……/ …. /…..
ñeán ngaøy …../ ……./…….
4- Hoà sô döï thaàu naøy cuøng vôùi vaên baûn c ñònh thaàu seõ hình thaønh moät hôïp
ñoàng raøng buoäc giöõa hai beân.
Chuùng toâi hieåu raèng, beân môøi thaàu khoâng baét buoäc phaûi giaûi thích lyù do khoâng
chaáp thuaän hoà sô chaøo thaàu coù giaù thaáp hoaëc baát kyø hoà sô döï thaàu naøo.
Ngaøy ……..thaùng …… naêm ……….
ÑAÏI DIEÄN NHAØ THAÀU
Đơn dự thầu - Người đăng: tranlexuanhoang-kts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn dự thầu 9 10 345