Ktl-icon-tai-lieu

Đơn ghi nợ tiền sử dụng dất

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 96 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

ĐƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Kính gởi: - Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện):………
(hoặc UBND xã, phường, thị trấn………………………..).
- Chi Cục thuế…………………………………………….

Tôi tên:……………………………………………………………………
Thường trú:……………………………………………………………………
Hiện Tôi đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc
đang lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất) đối với khu đất có vị trí:
-

-

Thửa đất số: …….…….….; Tờ đồ số: …………theo bản đồ…………..…;
Địa chỉ tại: ................................................................................................
Địa chỉ cũ (nếu có):…………………………………………………………

Do gia đình chúng tôi chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách
Nhà nước nên kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho gia đình chúng tôi được
ghi nợ tiền sử dụng đất.
Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy định khác, tôi cam
kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------
ĐƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Kính gởi: - Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện):………
(hoặc UBND xã, phường, thị trấn………………………..).
- Chi Cục thuế…………………………………………….
Tôi tên:……………………………………………………………………
Thường trú:……………………………………………………………………
Hiện Tôi đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc
đang lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất) đối với khu đất có vị trí:
- Thửa đất số: …….…….….; Tờ đồ số: …………theo bản đồ…………..…;
- Địa chỉ tại: ................................................................................................
- Địa chỉ cũ (nếu có):…………………………………………………………
Do gia đình chúng tôi chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách
Nhà nước nên kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho gia đình chúng tôi được
ghi nợ tiền sử dụng đất.
Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy định khác, tôi cam
kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)
Đơn ghi nợ tiền sử dụng dất - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn ghi nợ tiền sử dụng dất 9 10 971