Ktl-icon-tai-lieu

Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------......, ngày.... tháng.... năm.....
ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH
Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh
1. Thông tin về cá nhân khiếu nại
Họ tên người khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................
............................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: …………………………..Ngày sinh:..........................................................................
Quốc tịch:...........................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:........................................................................................
Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…......./.................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú của người nước ngoài):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Điện thoại:................................................Fax (nếu có): ...................................................................
Email (nếu có):..................................................................................................................................
2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại
Tên doanh nghiệp bị khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................................
............................................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................
...................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
......, ngày.... tháng.... năm.....
ĐƠN KHIU NI V VI C CNH TRANH
Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh
1. Thông tin về cá nhân khiếu nại
Họ tên người khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................
............................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: …………………………..Ngày sinh:..........................................................................
Quốc tịch:...........................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:........................................................................................
Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…......./.................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú của người nước ngoài):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Điện thoại:................................................Fax (nếu có): ...................................................................
Email (nếu có):..................................................................................................................................
2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại
Tên doanh nghiệp bị khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................................
............................................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................
............................................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt:..................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:
...........................................................................................................................................................
Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…...../...................................
Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Địa chỉ của trụ sở chính:....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Fax: ...........................................................................................
Email (nếu có):.......................................Website (nếu có):...............................................................
3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):
Họ tên:………………………………………………………………….……….........................…..
Địa chỉ:………………………………………………………….……………….........................….
Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):……………….……………….............................
Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh - Trang 2
Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh 9 10 739