Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN KHỞI KIỆN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
______________
……(1), ngày….. tháng …… năm…….
ĐƠN KHỞI KIỆN
về việc .....
Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………….....................……...
Họ và tên người khởi kiện: (3)…………………………………………………………….
Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………….…….
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……………………………
Địa chỉ: (6) ………………………………………………………………………………..
Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………………….…….
Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………...…….…….
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. …….……………....
Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………….
NỘI DUNG KHỞI KIỆN
Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan(11)………………………………………………………….………… …...........………
……………………………………………………………………………………....……
……………………………………………………………………………………...……
Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)
………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………
..........…………………………………………………………………… ………………
Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..……...……………………………………
Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………………….………..
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)
1………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)
…………………………………………………………………… …………………….
………………………………………………………………………………….……….
Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn sử dụng mẫu
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng …..
năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi
rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân
dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh
(thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.
(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì
ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện
đó.
(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại
thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở
chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
______________
……
(1)
, ngày….. tháng …… năm…….
ĐƠN KHỞI KIỆN
về việc .....
Kính gửi: Toà án nhân dân
(2)
……………………………………….....................……...
Họ và tên người khởi kiện:
(3)
…………………………………………………………….
Địa chỉ:
(4)
………………………………………………………………………….…….
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)
(5)
……………………………
Địa chỉ:
(6)
………………………………………………………………………………..
Họ và tên người bị kiện:
(7)
……..………………………………………………….…….
Địa chỉ:
(8)
…………………………………………………………………...…….…….
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)
(9)
…….. …….……………....
Địa chỉ:
(10)
……………………………………………………………………………….
NỘI DUNG KHỞI KIỆN
Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan
(11)
………………………………………………………….………… …...........………
……………………………………………………………………………………....……
……………………………………………………………………………………...……
Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
(11)
………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………
..........…………………………………………………………………… ………………
Họ và tên người làm chứng (nếu có)
(12)
……..……...……………………………………
Địa chỉ:
(13)
………………………………………….………………………….………..
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:
(14)
1………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)
(15)
…………………………………………………………………… …………………….
………………………………………………………………………………….……….
Người khởi kiện
(16)
Hướng dẫn sử dụng mẫu
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố H Chí Minh, ngày….. tháng …..
năm……).
ĐƠN KHỞI KIỆN - Trang 2
ĐƠN KHỞI KIỆN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN KHỞI KIỆN 9 10 613