Ktl-icon-tai-lieu

Đơn mẫu

Được đăng lên bởi hainguyenhut-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn,
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQLQ ngày 14/9/2012 của
Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Văn bản này quy định việc tổ chức, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro thuộc các
lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học
liên ngành do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế được Quỹ phát
triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
b) Các cơ quan, tổ chức liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong phạm vi của Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan
trọng về khoa học và thực tiễn là đề tài, dự án khoa học và công nghệ nghiên
cứu những vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn, có tính cấp thiết, đòi hỏi phải
kịp thời giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.
2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro là đề
tài, dự án khoa học và công nghệ có tính đột phá, tiên phong, có thể đòi hỏi quá
trình nghiên cứu lâu dài và liên tục; khi được nghiên cứu thành công có khả
năng mở ra hướng nghiên cứu mới, phương pháp nghiên cứu khoa học và công
nghệ mới, mang lại hiệu quả to lớn về khoa học và thực tiễn.
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ sau đây gọi tắt là đề tài.
1
1

Điều 3. Tiêu chí xác định nhiệm vụ
1. Đề tài đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực
tiễn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:
a) Nội dung nghiên cứu là những vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường, tự
nhiên mới xuất hiện, có ý nghĩa quan trọng cần được giải quyết kịp thời để đáp
ứng yêu cầu thực tiễn.
b) Có ý nghĩa về khoa học và công nghệ.
c) Các nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch không thể đáp
ứng kịp thời.
d) Được cơ quan Đảng, Nhà nước đặt hàng nghiên cứu.
2. Đề tài có triển vọng nhưng có tính rủi ro phải có tính đột phá, tiên phong,
khi được ng...
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn,
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQLQ ngày 14/9/2012 của
Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Văn bản này quy định việc tổ chức, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ đột xuất mới phát sinh ý nghĩa quan trọng về khoa học thực tiễn, các
nhiệm vụ khoa học công nghệ có triển vọng nhưng tính rủi ro thuộc các
lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học hội khoa học
liên ngành do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế được Quỹ phát
triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
b) Các cơ quan, tổ chức liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong phạm vi của Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan
trọng v khoa học thực tiễn đề tài, dự án khoa học công nghệ nghiên
cứu những vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn, tính cấp thiết, đòi hỏi phải
kịp thời giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.
2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro là đề
tài, dự án khoa học công nghệ tính đột phá, tiên phong, thể đòi hỏi q
trình nghiên cứu lâu i liên tục; khi được nghiên cứu thành công khả
năng mở ra hướng nghiên cứu mới, phương pháp nghiên cứu khoa học công
nghệ mới, mang lại hiệu quả to lớn về khoa học và thực tiễn.
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ sau đây gọi tắt là đề tài.
1
1
Đơn mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đơn mẫu - Người đăng: hainguyenhut-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Đơn mẫu 9 10 282