Ktl-icon-tai-lieu

Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........................ngµy

th¸ng

n¨m 200

§¬n nhËn nu«i trÎ em må c«i, bÞ bá r¬i
KÝnh göi: - Uû ban nh©n d©n x· (phêng, thÞ trÊn)...............................................
- Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè)..............................
TØnh, thµnh phè...............................................................................
Tªn t«i lµ: ................................................................... Nam, n÷..............................
HiÖn cã hé khÈu thêng tró t¹i ................................................................................
X· (phêng, thÞ trÊn) ............................. huyÖn (quËn, thÞ x·, TP)....................
TØnh....................................................................................................................
GiÊy chøng minh nh©n d©n sè..................................do CA..............................cÊp
ngµy .............th¸ng ....... n¨m..........
xin ®Ò nghÞ UBND x· ............................................. UBND huyÖn..........................
cho phÐp t«i ®îc nhËn nu«i ch¸u: .............................................................................
hiÖn ë: .........................................................................................................................
sinh ngµy.........th¸ng ......n¨m 200.... lµ trÎ em må c«i c¶ cha lÉn mÑ (hoÆc bÞ bá r¬i).
T«i xin cam ®oan sÏ nu«i dìng, ch¨m sãc ch¸u vµ ®¶m b¶o cho ch¸u ®îc thùc hiÖn
quyÒn cña trÎ em.
ý kiÕn cña ngêi gi¸m hé vµ trÎ em ®îc nhËn nu«i
(trêng hîp trÎ tõ ®ñ 9 tuæi trë lªn)
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
(Ký, ghi râ hä tªn)

ý kiÕn chÊp thuËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x·
UBND x·: .......................................................
®ång ý ®Ó «ng bµ :.............................nhËn nu«i
ch¸u.................................theo ®¬n ®Ò nghÞ trªn
Chñ tÞch UBND x·

Ngêi viÕt ®¬n
( Ký, ghi râ hä tªn)

X¸c nhËn cña Trëng th«n,
x¸c nhËn trêng hîp .........................
hiÖn c tró t¹i th«n.............................
(Ký, ghi râ hä tªn)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........................ngµy th¸ng n¨m 200
§¬n nhËn nu«i trÎ em må c«i, bÞ bá r¬i
KÝnh göi: - Uû ban nh©n d©n x· (phêng, thÞ trÊn)...............................................
- Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè)..............................
TØnh, thµnh phè...............................................................................
Tªn t«i lµ: ................................................................... Nam, n÷..............................
HiÖn cã hé khÈu thêng tró t¹i ................................................................................
X· (phêng, thÞ trÊn) ............................. huyÖn (quËn, thÞ x·, TP)....................
TØnh....................................................................................................................
GiÊy chøng minh nh©n d©n sè..................................do CA..............................cÊp
ngµy .............th¸ng ....... n¨m..........
xin ®Ò nghÞ UBND x· ............................................. UBND huyÖn..........................
cho phÐp t«i ®îc nhËn nu«i ch¸u: .............................................................................
hiÖn ë: .........................................................................................................................
sinh ngµy.........th¸ng ......n¨m 200.... lµ trÎ em må c«i c¶ cha lÉn mÑ (hoÆc bÞ bá r¬i).
T«i xin cam ®oan nu«i dìng, ch¨m sãc ch¸u ®¶m b¶o cho ch¸u ®îc thùc hiÖn
quyÒn cña trÎ em.
ý kiÕn cña ngêi gi¸m hé vµ trÎ em ®îc nhËn nu«i Ngêi viÕt ®¬n
(trêng hîp trÎ tõ ®ñ 9 tuæi trë lªn) ( Ký, ghi râ hä tªn)
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
(Ký, ghi râ hä tªn)
ý kiÕn chÊp thuËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x· X¸c nhËn cña Trëng th«n,
UBND x·: ....................................................... x¸c nhËn trêng hîp .........................
®ång ý ®Ó «ng bµ :.............................nhËn nu«i hiÖn c tró t¹i th«n.............................
ch¸u.................................theo ®¬n ®Ò nghÞ trªn (Ký, ghi râ hä tªn)
Chñ tÞch UBND x·
Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi 9 10 274