Ktl-icon-tai-lieu

Đơn phúc khảo

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI
Kính gởi:

Hội đồng thi tốt nghiệp Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Tôi tên là:...............................................................................................................................................................................
Ngày sinh:.................................. Nơi sinh.........................................Phòng thi..............................................
Mã lớp: ....................................... Mã sinh viên: ............................. SBD:...............................:...................
Sau khi biết kết quả thi do Khoa công bố, tôi kính xin Hội đồng thi tốt nghiệp Khoa Kinh Tế
Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM chấm phúc khảo bài thi của tôi các môn sau đây:
1. Môn.................................................. kết quả thi: .......................... điểm.
2. Môn.................................................. kết quả thi: .......................... điểm.
3. Môn.................................................. kết quả thi: .......................... điểm.
Tôi xin đóng khoản lệ phí chấm phúc khảo:là:................................................................................
( Số tiền bằng chữ:.................................................................................................................................... )
Địa chỉ liên lạc của tôi là ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Điện thoại: ...........................................................................................................................................................
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
_________, ngày ___ tháng___ năm 2011

THÍ SINH XIN CHẤM PHÚC KHẢO
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI
Kính gởi: Hội đồng thi tốt nghiệp Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Tôi tên là:...............................................................................................................................................................................
Ngày sinh:.................................. Nơi sinh.........................................Phòng thi..............................................
Mã lớp: ....................................... Mã sinh viên: ............................. SBD:...............................:...................
Sau khi biết kết quả thi do Khoa công bố, tôi kính xin Hội đồng thi tốt nghiệp Khoa Kinh Tế
Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM chấm phúc khảo bài thi của tôi các môn sau đây:
1. Môn.................................................. kết quả thi: .......................... điểm.
2. Môn.................................................. kết quả thi: .......................... điểm.
3. Môn.................................................. kết quả thi: .......................... điểm.
Tôi xin đóng khoản lệ phí chấm phúc khảo:là:................................................................................
( Số tiền bằng chữ:.................................................................................................................................... )
Địa chỉ liên lạc của tôi là ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Điện thoại: ...........................................................................................................................................................
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
_________, ngày ___ tháng___ năm 2011
THÍ SINH XIN CHẤM PHÚC KHẢO
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đơn phúc khảo - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn phúc khảo 9 10 673