Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNGMẤT GIẤY THÔNG HÀNH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
MẤT GIẤY THÔNG HÀNH
Kính gửi: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại ……….
Tên tôi là: …………..
Sinh ngày…….. tháng….. năm…….., nơi sinh (tỉnh, thành phố): ……………..
……………………………………………………………………………………
Địa chỉ cư trú trong nước (ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú): ………
……………………………………………………………………………………...
Đến nước sở tại ngày…. tháng…. năm…., với mục đích:……………………….
……………………………………………………………………………………..
Hiện đang ở địa chỉ: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Số điện thoại (để liên hệ): nhà riêng: …………
nơi làm việc …………..
Di động: …………………..
Tôi xin trình báo về việc mất Hộ chiếu phổ thông (hoặc mất Giấy thông hành)
số : ………..
cấp ngày: tháng
năm
Cơ quan cấp:
Hoàn cảnh mất như sau: …………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………..

Tôi đã báo cảnh sát Úc về việc mất hộ chiếu ngày....... tháng….. năm……
Tại:…………………………………………………………..
Số hồ sơ………….
Hoặc xác nhận của cảnh sát:………..
Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng và xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật./.
Làm tại ……………, ngày tháng năm
Người khai (ký, ghi rõ họ tên)

...
Mẫu MHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------
ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
MẤT GIẤY THÔNG HÀNH
Kính gửi: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại ……….
Tên tôi là: …………..
Sinh ngày…….. tháng….. năm…….., nơi sinh (tỉnh, thành phố): ……………..
……………………………………………………………………………………
Địa chỉ cư trú trong nước (ghi theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú): ………
……………………………………………………………………………………...
Đến nước sở tại ngày…. tháng…. năm…., với mục đích:……………………….
……………………………………………………………………………………..
Hiện đang ở địa chỉ: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Số điện thoại (để liên hệ): nhà riêng: ………… nơi làm việc …………..
Di động: …………………..
Tôi xin trình báo về việc mất Hộ chiếu phổ thông (hoặc mất Giấy thông hành)
số : ……….. cấp ngày: tháng năm
Cơ quan cấp:
Hoàn cảnh mất như sau: …………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………..
Tôi đã báo cảnh sát Úc về việc mất hộ chiếu ngày....... tháng….. năm……
Tại:…………………………………………………………..
Số hồ sơ…………. Hoặc xác nhận của cảnh sát:………..
Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng và xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật./.
Làm tại ……………, ngày tháng năm
Người khai (ký, ghi rõ họ tên)
ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNGMẤT GIẤY THÔNG HÀNH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNGMẤT GIẤY THÔNG HÀNH 9 10 1