Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xác nhận thay đổi số nhà

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN THAY ÑOÅÛI SOÁ NHAØ
Kính göûi: - UÛy ban nhaân daân phöôøng (xaõ)......................................
Toâi teân laø:..........................................................................sinh naêm:.....................
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:...................................taïi ..............
Ñòa chæ thöôøng truù:.................................................................................................
Nay toâi laøm ñôn naøy kính xin UBND phöôøng, xaõ..................................................
xaùc nhaän thay ñoåi soá nhaø nhö sau:
- Soá nhaø cuõ: ................................................................................................
- Soá nhaø môùi:..............................................................................................
Lyù do:....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Xaùc nhaän cuûa UBND
xaõ, phöôøng.........................

.................., ngaøy.........thaùng........naêm.........
Kính ñôn
(Kyù, ghi roõ hoï teân)

...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN THAY ÑOÅÛI SOÁ NHAØ
Kính göûi: - UÛy ban nhaân daân phöôøng (xaõ)......................................
Toâi teân laø:..........................................................................sinh naêm:.....................
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:...................................taïi..............
Ñòa chæ thöôøng truù:.................................................................................................
Nay toâi laøm ñôn naøy kính xin UBND phöôøng, xaõ..................................................
xaùc nhaän thay ñoåi soá nhaø nhö sau:
- Soá nhaø cuõ: ................................................................................................
- Soá nhaø môùi:..............................................................................................
Lyù do:....................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Xaùc nhaän cuûa UBND .................., ngaøy.........thaùng........naêm.........
xaõ, phöôøng......................... Kính ñôn
(Kyù, ghi roõ hoï teân)
Đơn xác nhận thay đổi số nhà - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xác nhận thay đổi số nhà 9 10 917