Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xác nhận tình trạng tài sản

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN TÌNH TRAÏNG TAØI SAÛN
Kính göûi: UÛY BAN NHAÂN DAÂN PHÖÔØNG (XAÕ) ………………
Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây laø:
1. Hoï vaø teân:..........................................................................sinh naêm:...........
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:..............................taïi ........
Hoä khaåu thöôøng truù:....................................................................................
2. Hoï vaø teân:..........................................................................sinh naêm:...........
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:..............................taïi ........
Hoä khaåu thöôøng truù:....................................................................................
Nay chuùng toâi laøm ñôn naøy kính ñeà nghò Quyù cô quan xaùc nhaän tình traïng taøi
saûn nhö sau:
Soá nhaø(hoaëc soá thöûa):........................................................................................
Ñöôøng (hoaëc soá tôø baûn ñoà)................................................................................
Phöôøng / xaõ............................................................. quaän / huyeän.....................
Hieän taïi:
-

Thuoäc quyeàn sôû höõu vaø söû duïng hôïp phaùp cuûa chuùng toâi;

-

Laø taøi saûn ñöôïc pheùp giao dòch;

-

Khoâng coù tranh chaáp;

-

Khoâng naèm trong dieän quy hoaïch, giaûi toûa, thu hoài.

Lyù do:....................................................................................................................

Xaùc nhaän cuûa UBND

.................., ngaøy.........thaùng........naêm.........

xaõ, phöôøng..................

Kính ñôn
(Kyù, ghi roõ hoï teân)

...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN TÌNH TRAÏNG TAØI SAÛN
Kính göûi: UÛY BAN NHAÂN DAÂN PHÖÔØNG (XAÕ) ………………
Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây laø:
1. Hoï vaø teân:..........................................................................sinh naêm:...........
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:..............................taïi........
Hoä khaåu thöôøng truù:....................................................................................
2. Hoï vaø teân:..........................................................................sinh naêm:...........
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:..............................taïi........
Hoä khaåu thöôøng truù:....................................................................................
Nay chuùng toâi laøm ñôn naøy kính ñeà nghò Quyù quan xaùc nhaän tình traïng taøi
saûn nhö sau:
Soá nhaø(hoaëc soá thöûa):........................................................................................
Ñöôøng (hoaëc soá tôø baûn ñoà)................................................................................
Phöôøng / xaõ............................................................. quaän / huyeän.....................
Hieän taïi:
- Thuoäc quyeàn sôû höõu vaø söû duïng hôïp phaùp cuûa chuùng toâi;
- Laø taøi saûn ñöôïc pheùp giao dòch;
- Khoâng coù tranh chaáp;
- Khoâng naèm trong dieän quy hoaïch, giaûi toûa, thu hoài.
Lyù do:....................................................................................................................
Xaùc nhaän cuûa UBND .................., ngaøy.........thaùng........naêm.........
xaõ, phöôøng.................. Kính ñôn
(Kyù, ghi roõ hoï teân)
Đơn xác nhận tình trạng tài sản - Trang 2
Đơn xác nhận tình trạng tài sản - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xác nhận tình trạng tài sản 9 10 685