Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XÉT TUYỂN THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2013

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…….., ngày ….. tháng ….. năm ……
ĐƠN XÉT TUYỂN THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2013
Kính gửi: Hội đồng xét tuyển thăng hạng viên chức sự nghiệp Giáo dục và
Đào tạo ................
Tên tôi là: ......................................................
Nam,
nữ:
.................................................................................
Ngày
sinh:
...............................................................................................................................................
Quê
quán:
...............................................................................................................................................
Hộ
khẩu
thường
trú:
..............................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ............................................
Điện
thoại
liên
lạc:
.................................................................................
Dân tộc: ........................................................
.................................................................................
Trình độ đào tạo: ..........................................
.................................................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức, ngạch
………………….. , tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia xét
tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký xét tuyển tại Hội đồng xét tuyển thăng
hạng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè năm 2013.
Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của tổ chức
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản khai lý lịch viên chức theo mẫu số 2 ban hành theo Thông tư
12/2012/NĐ-CP, ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, có xác nhận cơ quan sử hoặc quản
lý viên chức.
2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác (Có công
chứng chính quyền địa phương), gồm:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Toàn bộ bản chụp văn bằng chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ
xét dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo kết quả tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại
theo đúng quy định....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…….., ngày ….. tháng ….. năm ……
ĐƠN XÉT TUYỂN THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2013
Kính gửi: Hội đồng xét tuyển thăng hạng viên chức sự nghiệp Giáo dục
Đào tạo ................
Tên tôi là: ...................................................... Nam, nữ:
.................................................................................
Ngày sinh:
...............................................................................................................................................
Quê quán:
...............................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:
..............................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ............................................ Điện thoại liên lạc:
.................................................................................
Dân tộc: ........................................................
.................................................................................
Trình độ đào tạo: ..........................................
.................................................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức, ngạch
………………….. , tôi thấy bản thân tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia xét
tuyển. vậy, tôi làm đơn này xin đăng xét tuyển tại Hội đồng xét tuyển thăng
hạng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè năm 2013.
Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của tổ chức
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản khai lịch viên chức theo mẫu số 2 ban hành theo Thông
12/2012/NĐ-CP, ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, xác nhận quan sử hoặc quản
lý viên chức.
2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ các giấy tờ liên quan khác (Có công
chứng chính quyền địa phương), gồm:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Toàn bộ bản chụp văn bằng chứng chỉ các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ
xét dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo kết quả tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại
theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan hồ xét dự tuyển của tôi sự thật, đúng đ tiêu chuẩn,
điều kiện xét tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn
bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ xét dự tuyển, nếu sai thì kết
quả xét tuyển của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xét tuyển hủy bỏ.
NGƯỜI DỰ TUYỂN
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐƠN XÉT TUYỂN THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2013 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XÉT TUYỂN THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2013 9 10 491