Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi:

-Ban Giám hiệu
-Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên
-Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sài Gòn

Em tên: ……………………………………………………………………………………..
Ngày sinh : …………………………………………………………………………………
Hiện là sinh viên lớp …………………………………… MSSV:…………………………
Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em
bảo lưu kết quả học tập học kì …………………………. ……………………..........................................
từ tháng ………năm……….. đến tháng ………năm……….
Lí do:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo
kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.
Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.
Xin chân thành cảm ơn.
TP.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 20….
Xác nhận của Khoa

Người làm đơn

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi: -Ban Giám hiệu
-Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên
-Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sài Gòn
Em tên: ……………………………………………………………………………………..
Ngày sinh : …………………………………………………………………………………
Hiện là sinh viên lớp …………………………………… MSSV:…………………………
Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em
bảo lưu kết quả học tập học kì …………………………. ……………………..........................................
từ tháng ………năm……….. đến tháng ………năm……….
Lí do:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo
kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.
Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.
Xin chân thành cảm ơn.
TP.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 20….
Xác nhận của Khoa Người làm đơn
ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP 9 10 755