Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp bằng ĐH

Được đăng lên bởi Dược Long
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
---oOo---

ÑÔN XIN XEÙT TOÁT NGHIEÄP
HEÄ ÑAÏI HOÏC CHÍNH QUY
Kính gôûi : - Ban Giaùm Hieäu Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa Hoïc Töï nhieân
- Phoøng Ñaøo taïo

Toâi teân : ………………………………………………………….………………….MSSV :……………………………
Ngaøy sinh : ……………………………….…

Nôi sinh : ………………………………

Ñòa chæ thöôøng truù ( ghi roõ) : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… Ñieän Thoaïi lieân heä :……………………………………..
Khoa : …………………………………………………… chuyeân ngaønh : ……………………………………………………..
Nay toâi ñaõ hoäi ñuû ñieàu kieän toát nghieäp do nhaø Tröôøng qui ñònh ñoái vôùi hoïc
cheá tín chæ, traân troïng ñeà nghò Ban Giaùm Hieäu xeùt cho toâi ñöôïc toát nghieäp ñôït
naøy.

Tp. Hoà Chí Minh , ngaøy ……thaùng …….naêm ………
Ngöôøi laøm ñôn

Hoà sô ñính keøm :
1. 2 aûnh 3x4 aûnh môùi (ñem theo CMND hoaëc giấy tờ tùy thân có ảnh)
2. Baèng toát nghieäp PTTH (baûn sao y coù thò thöïc, keøm baûn chính ñeå ñoái chieáu).
3. Baûn sao khai sinh.

...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
---oOo---
ÑÔN XIN XEÙT TOÁT NGHIEÄP
HEÄ ÑAÏI HOÏC CHÍNH QUY
Kính gôûi : - Ban Giaùm Hieäu Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa Hoïc Töï nhieân
- Phoøng Ñaøo taïo
Toâi teân : ………………………………………………………….………………….MSSV :……………………………
Ngaøy sinh : ……………………………….… Nôi sinh : ………………………………
Ñòa chæ thöôøng truù ( ghi roõ) : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… Ñieän Thoaïi lieân heä :……………………………………..
Khoa : …………………………………………………… chuyeân ngaønh : ……………………………………………………..
Nay toâi ñaõ hoäi ñuû ñieàu kieän toát nghieäp do nhaø Tröôøng qui ñònh ñoái vôùi hoïc
cheá tín chæ, traân troïng ñeà nghò Ban Giaùm Hieäu xeùt cho toâi ñöôïc toát nghieäp ñôït
naøy.
Tp. Hoà Chí Minh , ngaøy ……thaùng …….naêm ………
Ngöôøi laøm ñôn
Hoà sô ñính keøm :
1. 2 aûnh 3x4 aûnh môùi (ñem theo CMND hoaëc giấy tờ tùy thân có ảnh)
2. Baèng toát nghieäp PTTH (baûn sao y coù thò thöïc, keøm baûn chính ñeå ñoái chieáu).
3. Baûn sao khai sinh.
Đơn xin cấp bằng ĐH - Người đăng: Dược Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin cấp bằng ĐH 9 10 589