Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Kính gửi: …………………………………………….
Tôi tên:.......................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:................................................................................
Nơi sinh (huyện, tỉnh):...............................................................................
Ngành và khóa học:...................................................................................
Mã số sinh viên:.........................................................................................
Hệ đào tạo:.................................................................................................
Nơi đào tạo:...............................................................................................
Nay, tôi làm đơn này gởi đến phòng Giáo vụ trường …….. xin được
cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp để bổ sung hồ sơ xin việc;
Rất mong được sự chấp thuận của :...........................................................
Tôi xin chân thành cảm ơn./.

…., ngày

tháng
năm 20…
Người làm đơn

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Kính gửi: …………………………………………….
Tôi tên:.......................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:................................................................................
Nơi sinh (huyện, tỉnh):...............................................................................
Ngành và khóa học:...................................................................................
Mã số sinh viên:.........................................................................................
Hệ đào tạo:.................................................................................................
Nơi đào tạo:...............................................................................................
Nay, tôi làm đơn này gởi đến phòng Giáo vụ trường …….. xin được
cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp để bổ sung hồ sơ xin việc;
Rất mong được sự chấp thuận của :...........................................................
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
…., ngày tháng năm 20…
Người làm đơn
Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp 9 10 712