Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
…..(1)…..,ngày…….tháng……..năm…….
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Kính gửi :……………………..(2)…………………….
Tên cơ sở sản xuất kinh doanh :……………………………………………………….
- Trụ sở chính :……………………………………………………………………………
- Điện thoại :………………………………………Fax :…………………………………
- Giấy chứng nhận ĐKKD / Giấy phép kinh doanh số …………….do……(3)……..
cấp ngày ……..tháng……….năm………
Thực hiện / dự định thực hiện dự án đầu tư…….(4)….theo quyết định đầu tư/
Giấy phép đầu tư số………do…..(5)…..cấp ngày ………tháng……..năm……….
- Tổng số vốn đầu tư của dự án :………………..triệu đồng.
- Lĩnh vực đầu tư :………………………………………………………………………..
- Địa điểm thực hiện dự án:……………………………………………………………..
- Yếu tố công nghệ :……………………………………………………………………...
- Sử dụng số lao động bình quân trong năm:……………………………..người.
- Dự định khởi công ngày……..tháng………năm………;hoàn thành và đưa vào
hoạt động ngày………tháng……….năm……….
Đề nghị………….(2)………..cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư với các ưu đãi
như sau :
……………………………..………………(6)……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều kiện để được hưởng khuyến khích
và ưu đãi đầu tư.

Người đại diện CSSXKD (7)

Ghi chú :
(1) Ghi địa danh.
(2) Ghi tên cơ quan cấp GCNƯĐ ĐT (UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
(3) Ghi tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy phép kinh doanh.
(4) Ghi tên dự án đầu tư
(5) Ghi tên cơ quan Quyết định đầu tư hoặc cấp Giấy phép đầu tư.
(6) Ghi các kiến nghị cụ thể về mức bảo đảm, trợ giúp và ưu đãi đầu tư cho dự
án xin ưu đãi của cơ sở sản xuất kinh doanh.
(7) Ghi họ tên, chức danh của đại diện có thẩm quyền của CSSXKD và ký tên,
đóng dấu (nếu có).

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
…..(1)…..,ngày…….tháng……..năm…….
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Kính gửi :……………………..(2)…………………….
Tên cơ sở sản xuất kinh doanh :……………………………………………………….
- Trụ sở chính :……………………………………………………………………………
- Điện thoại :………………………………………Fax :…………………………………
- Giấy chứng nhận ĐKKD / Giấy phép kinh doanh số …………….do……(3)……..
cấp ngày ……..tháng……….năm………
Thực hiện / dự định thực hiện dự án đầu tư…….(4)….theo quyết định đầu tư/
Giấy phép đầu tư số………do…..(5)…..cấp ngày ………tháng……..năm……….
- Tổng số vốn đầu tư của dự án :………………..triệu đồng.
- Lĩnh vực đầu tư :………………………………………………………………………..
- Địa điểm thực hiện dự án:……………………………………………………………..
- Yếu tố công nghệ :……………………………………………………………………...
- Sử dụng số lao động bình quân trong năm:……………………………..người.
- Dự định khởi công ngày……..tháng………năm………;hoàn thành và đưa vào
hoạt động ngày………tháng……….năm……….
Đề nghị………….(2)………..cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư với các ưu đãi
như sau :
……………………………..………………(6)……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều kiện để được hưởng khuyến khích
và ưu đãi đầu tư.
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ - Trang 2
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 9 10 601