Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(THAY PHÓ BẢN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP .....................)

Kính gởi: ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tôi tên: ................................................................................................
Sinh ngày: ...................................Nơi sinh: ..........................................
Đã học lớp (9 hoặc 12) tại trường: .........................................................
Đã Tốt nghiệp kì thi: ..............................................................................
Ngày thi: ....................................Tại Hội đồng thi: ................................ Tôi
tên: ................................................................................................
Sinh ngày: ...................................Nơi sinh: ..........................................
Đã học lớp (9 hoặc 12) tại trường: .........................................................
Đã Tốt nghiệp kì thi: ..............................................................................
Ngày thi: ....................................Tại Hội đồng thi: ................................
Xin được cấp giấy chứng nhận thay phó văn bản văn bằng tốt nghiệp, với lí do
cấp: ..............................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Thành thật cám ơn quý cơ quan.
TP. Hồ Chi Minh, ngày ..........tháng ................ năm ........
Người làm đơn kí tên
Hồ sơ đính kèm:
- 01 bản sao giấy CMND.
- 01 bản sao Hộ khẩu.
- 02 tấm hình 3x4.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
- Họ tên thí sinh: ...................................
- Ngày, tháng, nơi sinh: ........................
- Khóa ngày: ........... Loại: ...................
- Hội đồng thi: .........SKD: ...................
- Số bằng: ..............SKH:....................
- Cấp ngày: ........................................
Ngày .............. tháng ............. năm..............
HIỆU TRƯỞNG

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(THAY PHÓ BẢN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP .....................)
Kính gởi: ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tôi tên: ................................................................................................
Sinh ngày: ...................................Nơi sinh: ..........................................
Đã học lớp (9 hoặc 12) tại trường: .........................................................
Đã Tốt nghiệp kì thi: ..............................................................................
Ngày thi: ....................................Tại Hội đồng thi: ................................ Tôi
tên: ................................................................................................
Sinh ngày: ...................................Nơi sinh: ..........................................
Đã học lớp (9 hoặc 12) tại trường: .........................................................
Đã Tốt nghiệp kì thi: ..............................................................................
Ngày thi: ....................................Tại Hội đồng thi: ................................
Xin được cấp giấy chứng nhận thay phó văn bản văn bằng tốt nghiệp, với lí do
cấp: ..............................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Thành thật cám ơn quý cơ quan.
TP. Hồ Chi Minh, ngày ..........tháng ................ năm ........
Người làm đơn kí tên
Hồ sơ đính kèm:
- 01 bản sao giấy CMND.
- 01 bản sao Hộ khẩu.
- 02 tấm hình 3x4.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
- Họ tên thí sinh: ...................................
- Ngày, tháng, nơi sinh: ........................
- Khóa ngày: ........... Loại: ...................
- Hội đồng thi: .........SKD: ...................
- Số bằng: ..............SKH:....................
- Cấp ngày: ........................................
Ngày .............. tháng ............. năm..............
HIỆU TRƯỞNG
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN - Trang 2
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 9 10 358