Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)
Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:
Địa chỉ:
Số điện thoại:..................................... Số Fax:......................................
Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công
trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản
lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:
- Tên các hoạt động:..........
- Vị trí của các hoạt động.........
-Thời hạn xin cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng...
năm.....
Các tài liệu kèm theo:
1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại
khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quy định này;
2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy
định tại khoản 4 Điều 1 Quy định này;
3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động
quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định này;
4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan
đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này.
5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;
6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn
của công trình thuỷ lợi;
7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và
bảo vệ công trình thuỷ lợi;
8. Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử
dụng đất hợp pháp;
9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh
giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và
cho phép (tên tổ chức, cá nhân. xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng
tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy
phép.
Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

(ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

...
Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CP GIY PHÉP
HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)
Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:
Địa chỉ:
Số điện thoại:..................................... Số Fax:......................................
Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công
trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản
lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:
- Tên các hoạt động:..........
- Vị trí của các hoạt động.........
-Thời hạn xin cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng...
năm.....
Các tài liệu kèm theo:
1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại
khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quy định này;
2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy
định tại khoản 4 Điều 1 Quy định này;
3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động
quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định này;
4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan
đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này.
5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;
6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn
của công trình thuỷ lợi;
7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và
bảo vệ công trình thuỷ lợi;
8. Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử
dụng đất hợp pháp;
9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh
giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và
cho phép (tên tổ chức, cá nhân. xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng
tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy
phép.
Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Trang 2
Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 9 10 764