Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp giấy phép thầu (Đối với nhà thầu là tổ chức)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THẦU
(Đối với nhà thầu là tổ chức)
Văn bản số : ...................
.........., ngày ...... tháng ...... năm ........
Kính gửi : Bộ trưởng Bộ Xây dựng
(Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng ..............)
Tôi : (Họ tên)
Chức vụ :
Được uỷ quyền của ông (bà):
theo giấy uỷ quyền :
(kèm
theo đơn này)
Đại diện cho : Công ty
Địa chỉ đăng ký tại chính quốc :
Số điện thoại :
Fax :
E.mail :
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam :
Số điện thoại :
Fax :
E.mail :
Công ty chúng tôi đã đợc chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là : ..................... thông báo
thắng thầu (hoặc đợc chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công
việc .......... thuộc Dự án ............... tại ................, trong thời gian từ ..................
đến ...............
Chúng tôi đề nghị Bộ Xây dựng Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(hoặc Sở Xây dựng ....) xét cấp Giấy phép thầu cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc
thầu nêu trên.
Hồ sơ gửi kèm theo gồm :
12Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm điều gì, xin
báo cho ông (bà) ................ có địa chỉ tại Việt Nam.................... số điện
thoại ..................... Fax ..................... E.mail ................
Khi được cấp Giấy phép thầu, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các qui
định trong Giấy phép và các qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan.
Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền) ....................
(Ký tên, đóng dấu)
Họ tên người ký ..................................
Chức vụ ..............................................
Mẫu báo cáo
Công ty .................

...
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THẦU
(Đối với nhà thầu là tổ chức)
Văn bản số : ...................
.........., ngày ...... tháng ...... năm ........
Kính gửi : Bộ trưởng Bộ Xây dựng
(Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng ..............)
Tôi : (Họ tên) Chức vụ :
Được uỷ quyền của ông (bà): theo giấy uỷ quyền : (kèm
theo đơn này)
Đại diện cho : Công ty
Địa chỉ đăng ký tại chính quốc :
Số điện thoại : Fax : E.mail :
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam :
Số điện thoại : Fax : E.mail :
Công ty chúng tôi đã đợc chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là : ..................... thông báo
thắng thầu (hoặc đợc chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công
việc .......... thuộc Dự án ............... tại ................, trong thời gian từ ..................
đến ...............
Chúng tôi đề nghị Bộ Xây dựng Nước Cộng hoà hội Chủ nghĩa Việt Nam
(hoặc Sở Xây dựng ....) xét cấp Giấy phép thầu cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc
thầu nêu trên.
Hồ sơ gửi kèm theo gồm :
1-
2-
Nếu hồ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm thêm điều gì, xin
báo cho ông (bà) ................ địa chỉ tại Việt Nam.................... số điện
thoại ..................... Fax ..................... E.mail ................
Khi được cấp Giấy phép thầu, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ c qui
định trong Giấy phép và các qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan.
Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền) ....................
(Ký tên, đóng dấu)
Họ tên người ký ..................................
Chức vụ ..............................................
Mẫu báo cáo
Công ty .................
Đơn xin cấp giấy phép thầu (Đối với nhà thầu là tổ chức) - Trang 2
Đơn xin cấp giấy phép thầu (Đối với nhà thầu là tổ chức) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin cấp giấy phép thầu (Đối với nhà thầu là tổ chức) 9 10 951