Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …………..
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch...............
1- Tên tổ chức, cá nhân ………………………………………………………
Địa chỉ:.............................................................................................................
Điện thoại.................; Fax: .......................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số................. ngày......tháng...
năm...........cơ quan cấp...............
2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………………….
Chức vụ………………………………………………………Chứng minh thư
nhân dân số…………do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm …
Địa chỉ thường trú……………………………………………………………….
Điện thoại.................; Fax: ...........................................
Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…………………………
Trên phương tiện………………………………Địa điểm………………………
Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo……….
- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;
- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của
pháp luật có liên quan.
.................ngày..........tháng.........năm...........
Đại diện tổ chức, cá nhân
Ký tên đối với cá nhân(ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

...
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …………..
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch...............
1- Tên tổ chức, cá nhân ………………………………………………………
Địa chỉ:.............................................................................................................
Điện thoại.................; Fax: .......................................
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số................. ngày......tháng...
năm...........cơ quan cấp...............
2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………………….
Chức vụ………………………………………………………Chứng minh thư
nhân dân số…………do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm …
Địa chỉ thường trú……………………………………………………………….
Điện thoại.................; Fax: ...........................................
Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…………………………
Trên phương tiện………………………………Địa điểm………………………
Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo……….
- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;
- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo các quy định của
pháp luật có liên quan.
.................ngày..........tháng.........năm...........
Đại diện tổ chức, cá nhân
Ký tên đối với cá nhân(ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - Trang 2
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo 9 10 390