Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§¥N XIN CÊP GIÊY PHÐP X¢Y DùNG T¹M
KÝnh göi: .................................................................
1. Tªn chñ ®Çu t: .............................................................................................................
- Ngêi ®¹i diÖn: ................................................Chøc vô: ..............................................
- §Þa chØ liªn hÖ: ...............................................................................................................
- Sè nhµ: ........................................................................ §êng .....................................
- Phêng (x·): ..................................................................................................................
- TØnh, thµnh phè: .............................................................................................................
- Sè ®iÖn tho¹i: .................................................................................................................
2. §Þa ®iÓm x©y dùng:
- L« ®Êt sè: .............................................. DiÖn tÝch .............................m2 .....................
- T¹i: .........................................................®êng ...........................................................
- Phêng (x·) ...........................................QuËn (huyÖn) .................................................
- TØnh, thµnh phè ..............................................................................................................
- Nguån gèc ®Êt: ..............................................................................................................
3. Néi dung xin phÐp x©y dùng t¹m:
- Lo¹i c«ng tr×nh: ........................................CÊp c«ng tr×nh: ............................................
- DiÖn tÝch x©y dùng tÇng 1: ....................m2; tæng diÖn tÝch sµn: ... .. ..... ... ...... . m2.
- ChiÒu cao c«ng tr×nh: ...................................m; sè tÇng: ............................
4. §¬n vÞ hoÆc ngêi thiÕt kÕ: ..........................................................................................
- §Þa chØ: ..........................................................................................................................
- §iÖn tho¹i: .....................................................................................................................
5. Tæ chøc, c¸ nh©n thÈm ®Þnh thiÕt...
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§¥N XIN CÊP GIÊY PHÐP X¢Y DùNG T¹M
KÝnh göi: .................................................................
1. Tªn chñ ®Çu t: .............................................................................................................
- Ngêi ®¹i diÖn: ................................................Chøc vô: ..............................................
- §Þa chØ liªn hÖ: ...............................................................................................................
- Sè nhµ: ........................................................................ §êng .....................................
- Phêng (x·): ..................................................................................................................
- TØnh, thµnh phè: .............................................................................................................
- Sè ®iÖn tho¹i: .................................................................................................................
2. §Þa ®iÓm x©y dùng:
- L« ®Êt sè: .............................................. DiÖn tÝch .............................m2 .....................
- T¹i: .........................................................®êng ...........................................................
- Phêng (x·) ...........................................QuËn (huyÖn) .................................................
- TØnh, thµnh phè ..............................................................................................................
- Nguån gèc ®Êt: ..............................................................................................................
3. Néi dung xin phÐp x©y dùng t¹m:
- Lo¹i c«ng tr×nh: ........................................CÊp c«ng tr×nh: ............................................
- DiÖn tÝch x©y dùng tÇng 1: ....................m2; tæng diÖn tÝch sµn: ... .. ..... ... ...... . m2.
- ChiÒu cao c«ng tr×nh: ...................................m; sè tÇng: ............................
4. §¬n vÞ hoÆc ngêi thiÕt kÕ: ..........................................................................................
- §Þa chØ: ..........................................................................................................................
- §iÖn tho¹i: .....................................................................................................................
5. Tæ chøc, c¸ nh©n thÈm ®Þnh thiÕt kÕ (nÕu cã): ...................................
- §Þa chØ: ...................................................... §iÖn tho¹i: ................................................
- GiÊy phÐp hµnh nghÒ (nÕu cã): ..................CÊp ngµy: ..................................................
6. Ph¬ng ¸n ph¸ dì (nÕu cã): .........................................................................................
7. Dù kiÕn thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh: .......................th¸ng.
8. T«i xin cam kÕt lµm theo ®óng giÊy phÐp ®îc cÊp c«ng tr×nh khi Nhµ níc
thùc hiÖn quy ho¹ch theo thêi gian ghi trong giÊy phÐp ®îc cÊp. NÕu kh«ng thùc hiÖn
®óng cam kÕt t«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm 9 10 708