Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị: ….......................................
Địa chỉ: ……………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….., ngày …… tháng ……năm ……...

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
XUẤT BẢN BẢN TIN
Kính gửi : Sở Thông tin và Truyền thông.
1. Tên cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép xuất bản bản tin 05 (năm) năm:
……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ :……………………………………………………………………………
Số điện thoại :...........................................................................................................
Fax: ………………………………………………………………………………..
Được thành lập (hoặc cho phép thành lập) theo:
Giấy phép số: ……………………………………. Cấp ngày: ……………………
Cơ quan cấp giấy phép: ……………………………………………………………
Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ………………………………………………….
2. Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:
Họ và tên: ………………………… Sinh ngày: ………… Quốc tịch: …………..
Chức danh: ………………………………………………………………………..
Số CMND (hoặc hộ chiếu) số: ……………………………………………………
Ngày cấp: ……………………….. Nơi cấp: ……………………………………..
Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………………...............
……………………………………………………………………………………..
3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có) :………………………………………………..........
Địa chỉ: …………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………..
4. Tên bản tin: …………………………………………………………………………..
5. Địa điểm xuất bản bản tin: ……………………………………………………..........
Địa chỉ: …………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………..
6. Nội dung thông tin và mục đích thông tin: …………………………………………
……………………………………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………………………..……..
7. Đối tượng phục vụ: …………………………………………………………………..
8. Phạm vi phát hành: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
9. Thể thức xuất bản: ……………………………………………………………...........
- Kỳ hạn xuất bản: …………………………………………………………………
- Khuôn khổ: ………………………………………………………………………
- Số trang: ………………………………………………………………………….
- Số lượng: …………………………………………………………………………
- Ngôn ngữ thể hiện: ………………………………………………………………
10. Nơi in: ………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
11. Phương thức phát hành (qua bưu điện, tự phát hành): ………………………..........
……………………………………………………………………………………...
12. Số người tham gia thực hiện nội dung bản tin:
Tổng số: ………………………………. Nam: ……………….. Nữ: ……………..

STT

Họ và tên

Công việc

Trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ

Ghi chú

13. Tài chính:
- Số kinh phí một kỳ x...
Tên đơn vị: …....................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: ………………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….., ngày …… tháng ……năm ……...
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
XUẤT BẢN BẢN TIN
Kính gửi : Sở Thông tin và Truyền thông.
1. Tên quan, tổ chức xin cấp giấy phép xuất bản bản tin 05 (năm) năm:
……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ :……………………………………………………………………………
Số điện thoại :...........................................................................................................
Fax: ………………………………………………………………………………..
Được thành lập (hoặc cho phép thành lập) theo:
Giấy phép số: ……………………………………. Cấp ngày: ……………………
Cơ quan cấp giấy phép: ……………………………………………………………
Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ………………………………………………….
2. Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:
Họ và tên: ………………………… Sinh ngày: ………… Quốc tịch: …………..
Chức danh: ………………………………………………………………………..
Số CMND (hoặc hộ chiếu) số: ……………………………………………………
Ngày cấp: ……………………….. Nơi cấp: ……………………………………..
Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………………...............
……………………………………………………………………………………..
3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có) :………………………………………………..........
Địa chỉ: …………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………..
4. Tên bản tin: …………………………………………………………………………..
5. Địa điểm xuất bản bản tin: ……………………………………………………..........
Địa chỉ: …………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………..
6. Nội dung thông tin và mục đích thông tin: …………………………………………
……………………………………………………………………………………..……..
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN - Trang 2
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN 9 10 73