Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT NHẬP CẢNH

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2901 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mẫu: THXNC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh
4x6

ĐƠN XIN
CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT NHẬP CẢNH
1. Họ và tên (viết chữ in hoa):.....................................................................................Nam,nữ
2. Sinh ngày..........tháng..........năm................. tại:........................................................................
3. Nguyên quán:……………………………………………………………………………………...…
4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc:.......................... Tôn giáo:................................................
5. Nơi đăng ký thường trú số nhà..................đường phố (thôn)................................................
Phường (xã).............................Huyện (thành phố).............................tỉnh.....................................
6. Nơi thường xuyên ở (khác với nơi đăng ký thường trú)……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7. Giấy CMND số:..............................ngày cấp:......................nơi cấp:....................................
8.
Nghề
nghiệp,
nơi
làm
việc
hiện
nay:......................................................................................... ........................................................
...............................................................................................
9. Nơi xin đến (ghi rõ địa chỉ): .....................................................................................................
10. Lý do xuất cảnh:......................................................................................................................
11. Số lần xuất cảnh:.....................................................................................................................
12. Từ ngày:.......................................................đến ngày.............................................................
13. Qua cửa khẩu:………………………………………………………………………………..
14. Trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng:
Số
TT

Họ và tên

Năm
sinh

Nơi thường trú

Quan hệ

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.
Ý kiến xét, duyệt của cơ quan cấp giấy
(Ký tên ghi rõ họ tên, chức vụ)

................,ngày.......tháng.......năm 200.......

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mẫu: THXNC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN
CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT NHẬP CẢNH
1. Họ và tên (viết chữ in hoa):.....................................................................................Nam,nữ
2. Sinh ngày..........tháng..........năm................. tại:........................................................................
3. Nguyên quán:……………………………………………………………………………………...…
4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc:.......................... Tôn giáo:................................................
5. Nơi đăng thường trú số nhà..................đường phố (thôn)................................................
Phường (xã).............................Huyện (thành phố).............................tỉnh.....................................
6. Nơi thường xuyên (khác với nơi đăng thường trú)……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7. Giấy CMND số:..............................ngày cấp:......................nơi cấp:....................................
8. Nghề nghiệp, nơi làm việc hiện
nay:......................................................................................... ........................................................
...............................................................................................
9. Nơi xin đến (ghi rõ địa chỉ): .....................................................................................................
10. Lý do xuất cảnh:......................................................................................................................
11. Số lần xuất cảnh:.....................................................................................................................
12. Từ ngày:.......................................................đến ngày.............................................................
13. Qua cửa khẩu:………………………………………………………………………………..
14. Trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng:
Số
TT
Họ và tên Năm
sinh
Nơi thường trú Quan hệ
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.
Ý kiến xét, duyệt của cơ quan cấp giấy
(Ký tên ghi rõ họ tên, chức vụ)
................,ngày.......tháng.......năm 200.......
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ảnh
4x6
ĐƠN XIN CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT NHẬP CẢNH - Trang 2
ĐƠN XIN CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT NHẬP CẢNH - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT NHẬP CẢNH 9 10 757