Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp lại CMND

Được đăng lên bởi qutran76-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sai số chứng minh so với hộ khẩu
Tại điểm 2 Mục II Thông tư 04/1999/TT-BCA/C13 ngày 29 tháng 4 năm 1999 quy định thủ tục xin cấp lại
chứng minh thư nhân dân:
- Đơn trình bày rõ lý do đổi CMND hoặc cấp lại, có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú, ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai;
- Xuất trình hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể). Ở những địa
phương chưa cấp hai loại sổ hộ khẩu trên, Công an nơi làm thủ tục cấp CMND căn cứ vào sổ đăng ký hộ
khẩu, chứng nhận đăng ký hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn;
- Đối với những trường hợp thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đổi lại CMND phải xuất trình
quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các nội dung trên đây;
- Chụp ảnh (như trường hợp cấp mới);
- Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân theo mẫu;
- Vân tay hai ngón trỏ có thể in vào tờ khai theo mẫu hoặc cơ quan Công an thu vân tay hai ngón qua máy lấy
vân tay tự động để in vào tờ khai và CMND;
Như vậy khi làm Giấy chứng minh nhân dân cơ quan công an sẽ căn cứ vào sổ hộ khẩu của bạn, để cấp lại
Giấy chứng minh nhân dân cho bạn.Vì vậy, nếu Giấy chứng minh nhân dân của bạn bị sai mất một số so với
sổ hộ khẩu, thì bạn đến công an cấp huyện nơi bạn có hộ khẩu thường trú để làm lại, cơ quan công an sẽ căn
cứ vào sổ hộ khẩu để cấp lại cho bạn và thủ tục làm lại Giấy chứng minh nhân dân được tiến hành theo quy
định trên.
Mẫu CM3 ban hành theo
QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)
Ngày 10-10-2001
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Kính gửi:……………………………………………………
……………………………………………………………….

Họ tên:……………………………….………………………….Nam/nữ…................................
Tên gọi khác:……………………………………………….……………………………….........
Sinh ngày …......./…….../……………; Nguyên quán:.................................................................
...…………………………..…………………………...................................................................
Nơi ĐKHK thường trú:…………………………………………..................................................

ảnh
3x4

…………………………………………………....................................................................……
…………………………………...................................................................................................
Họ tên cha:……………………………………………………..………………………………...
Họ tên mẹ:…………………………………………………..…………………………………....
Sổ hộ khẩu số:……………………………tập:………………tờ:……………….……………....
Tôi xin ...
…………………………………………………....................................................................……
…………………………………...................................................................................................
Họ tên cha:……………………………………………………..………………………………...
Họ tên mẹ:…………………………………………………..…………………………………....
Sổ hộ khẩu số:……………………………tập:………………tờ:……………….……………....
Tôi xin được cấp giấy CMND, lý do: (cấp mới; CMND đã cũ, hỏng, thay đổi địa chỉ, hết giá
trị sử dụng hoặc mất)…………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.
Ngày ……. tháng …… năm ……..
XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN
(phường/xã/ thị trấn nơi ĐKHK thường trú )
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)
Đơn xin cấp lại CMND - Người đăng: qutran76-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin cấp lại CMND 9 10 917