Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp lại thẻ BHYT

Được đăng lên bởi khanhhuyenha1981
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: D01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Liêm
- Tôi đơn vị: Trường THCS Kiện Khê
- Mã số quản lý:...........................................................................................
- Địa chỉ: Thị trấn Kiện Khê – Huyện Thanh Liêm – Tỉnh Hà Nam
Nội dung:
- Sửa lại nơi Đăng ký KCB ban đầu: 11 thẻ, giới tính:10 thẻ, sai tên đệm:
02 thẻ ( Do GVCN lập nhầm).
Hồ sơ gửi kèm:
23 thẻ BHYT và 01 đơn xin cấp lại thẻ BHYT; 01 Danh sách HS.
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Kiện Khê, ngày 30 tháng 10 năm 2014
T.M nhà trường
(ký, ghi rõ họ tên)

...
Mẫu số: D01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Liêm
- Tôi đơn vị: Trường THCS Kiện Khê
- Mã số quản lý:...........................................................................................
- Địa chỉ: Thị trấn Kiện Khê – Huyện Thanh Liêm – Tỉnh Hà Nam
Nội dung:
- Sửa lại nơi Đăng ký KCB ban đầu: 11 thẻ, giới tính:10 thẻ, sai tên đệm:
02 thẻ ( Do GVCN lập nhầm).
Hồ sơ gửi kèm:
23 thẻ BHYT và 01 đơn xin cấp lại thẻ BHYT; 01 Danh sách HS.
Tôi xin cam đoan những nội dung trên đúng sự thật xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Kiện Khê, ngày 30 tháng 10 năm 2014
T.M nhà trường
(ký, ghi rõ họ tên)
Đơn xin cấp lại thẻ BHYT - Người đăng: khanhhuyenha1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin cấp lại thẻ BHYT 9 10 112