Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CẤP PHÉP DẠY THÊM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP PHÉP DẠY THÊM
(Cá nhân)
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo …………….
Tôi tên là:.....................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................
Đơn vị công tác:...........................................................................................
Số CMND:……………………...…Số điện thoại………………….....…..
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………...
Trình độ đào tạo:………………………………………………………......
Chuyên ngành đào tạo:………………………………………………….....
Nơi dạy thêm:……………………………………………………………...
Môn dạy:……………………………....…………………………………..
Chương trình cấp học:……………………….....…………………………
Sau khi nghiên cứu các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT
ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ- BGDĐT ngày 31/1/2007; Quy
định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND
ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số
1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007của Sở GD&ĐT về một số hướng
dẫn dạy thêm học thêm.
Tôi xin đề nghị được cấp phép dạy thêm và xin cam đoan thực hiện đầy
đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng dẫn dạy thêm học thêm của Sở GD&ĐT.
Ý kiến
của hiệu trưởng

………ngày……tháng……năm 20…
Người viết đơn

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP PHÉP DẠY THÊM
(Cá nhân)
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo …………….
Tôi tên là:.....................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................
Đơn vị công tác:...........................................................................................
Số CMND:……………………...…Số điện thoại………………….....…..
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………...
Trình độ đào tạo:………………………………………………………......
Chuyên ngành đào tạo:………………………………………………….....
Nơi dạy thêm:……………………………………………………………...
Môn dạy:……………………………....…………………………………..
Chương trình cấp học:……………………….....…………………………
Sau khi nghiên cứu các Quy đnh về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT
ban hành kèm theo Quyết đnh số 03/2007/QĐ- BGDĐT ngày 31/1/2007; Quy
định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND
ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công văn số
1162/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 29/6/2007của Sở GD&ĐT về một số hướng
dẫn dạy thêm học thêm.
Tôi xin đnghị được cấp phép dạy thêm xin cam đoan thực hiện đầy
đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng dẫn dạy thêm học thêm của Sở GD&ĐT.
Ý kiến
của hiệu trưởng
………ngày……tháng……năm 20…
Người viết đơn
ĐƠN XIN CẤP PHÉP DẠY THÊM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN CẤP PHÉP DẠY THÊM 9 10 68