Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cấp phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 97 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DN
Số:…/…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------….., ngày…tháng…năm……

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN
Kính gửi: ……………………………………………
1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ……………………………………..
2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:
3. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
4. Các loại hình dịch vụ mạng xã hội trực tuyến: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn, trò chuyện trực
tuyến….)
5. Đối tượng phục vụ:……………………………………………………………………….
6. Biện pháp quản lý:…………………………………………………………………………
7. Tên miền: ………………………………………………………………………………….
8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:………………………………………………………
9. Số thành viên tham gia quản lý dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:……………………………
11. Người chịu trách nhiệm chính trang web cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:
Chức danh:………………………………………….
12. Trụ sở:……………………………………………
Điện thoại: ……………. Fax:………………………
Email:………………………………………………..
Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ
Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Thông tư
07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số
97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về trang thông tin điện tử các nhân và quy định về quản lý thông
tin trên Internet và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
Nơi nhận:
- Bộ TTTT
- Cơ quan chủ quản (nếu có)
- Sở TTTT tỉnh, TP
- Lưu VT

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN , TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP

...
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DN
Số:…/…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
….., ngày…tháng…năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN
Kính gửi: ……………………………………………
1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ……………………………………..
2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:
3. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
4. Các loại hình dịch vụ mạng xã hội trực tuyến: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn, trò chuyện trực
tuyến….)
5. Đối tượng phục vụ:……………………………………………………………………….
6. Biện pháp quản lý:…………………………………………………………………………
7. Tên miền: ………………………………………………………………………………….
8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:………………………………………………………
9. Số thành viên tham gia quản lý dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:……………………………
11. Người chịu trách nhiệm chính trang web cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:
Chức danh:………………………………………….
12. Trụ sở:……………………………………………
Điện thoại: ……………. Fax:………………………
Email:………………………………………………..
Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ
Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Thông tư
07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số
97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về trang thông tin điện tử các nhân và quy định về quản lý thông
tin trên Internet và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
Nơi nhận:
- Bộ TTTT
- Cơ quan chủ quản (nếu có)
- Sở TTTT tỉnh, TP
- Lưu VT
CHỮ KÝ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN , TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP
Đơn xin cấp phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin cấp phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến 9 10 107