Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin chấm dứt giám hộ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu TP/HT-1999-Đ.5

ĐƠN XIN CHẤM DỨT GIÁM HỘ
Kính gửi: Ủy ban nhân dân ..................................................
Ông
Chúng tôi (Tôi) là:
(Họ và tên người làm
đơn):
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú/Tạm trú
(1):
Giấy CMND/Giấy tờ hợp
lệ thay thế (2):
Số:
Nơi cấp:
Ngày cấp:

Bà

..........................................

.........................................

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Là người giám hộ theo Quyết định công nhận giám hộ số:..........................................
ngày........tháng...........năm...................của Ủy ban nhân dân......................................
Đề nghị Quý Ủy ban ....................................cho phép tôi được chấm dứt việc
giám hộ đối với người có tên dưới đây:
Họ và tên:........................................................Giới tính:..............................................
Ngày............tháng............năm sinh:.............................................................................
Dân tộc:........................................................Quốc tịch:................................................
Nơi thường trú (Tạm trú) (1):........................................................................................
......................................................................................................................................

Lý do xin chấm dứt việc giám hộ:...........................................................
.................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu TP/HT-1999-Đ.5
ĐƠN XIN CHẤM DỨT GIÁM HỘ
Kính gửi: Ủy ban nhân dân ..................................................
Ông
Chúng tôi (Tôi) là:
.......................................... .........................................
(Họ tên người làm
đơn):
.......................................... .........................................
Ngày, tháng, năm sinh
.......................................... .........................................
Dân tộc
.......................................... .........................................
Quốc tịch
.......................................... .........................................
Nghề nghiệp
.......................................... .........................................
Nơi thường trú/Tạm trú
(1):
.......................................... .........................................
Giấy CMND/Giấy tờ hợp
lệ thay thế (2):
Số:
Nơi cấp:
Ngày cấp:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Là người giám hộ theo Quyết định công nhận giám hộ số:..........................................
ngày........tháng...........năm...................của Ủy ban nhân dân......................................
Đề nghị Quý Ủy ban ....................................cho phép tôi được chấm dứt việc
giám hộ đối với người có tên dưới đây:
Họ và tên:........................................................Giới tính:..............................................
Ngày............tháng............năm sinh:.............................................................................
Dân tộc:........................................................Quốc tịch:................................................
Nơi thường trú (Tạm trú) (1):........................................................................................
......................................................................................................................................
Đơn xin chấm dứt giám hộ - Trang 2
Đơn xin chấm dứt giám hộ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin chấm dứt giám hộ 9 10 469