Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG…………………………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 200..

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
(Bài thi kết thúc môn học)
Kính gửi:

PHÒNG KHCN-HT&SĐH
Thầy (Cô) .......................................................................
Phụ trách môn học.........................................................

Họ tên học viên: ....................................................................MSHV: ............................
Ngày sinh: .............................................................................Nơi sinh: ..........................
Chuyên ngành: ......................................................................Khóa:................................
Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài thi
môn .................................................................................................................................
Ngày thi ...........................Phòng thi..............Điểm thi.....................(điểm chữ………).
Phòng KHCN-HT&SĐH

Học viên

………………………………….
………………………………….
_____________________________________________________________________

PHẦN DÙNG CHO CHẤM PHÚC TRA
(Giảng viên phụ trách môn học phản hồi kết quả chấm phúc tra
về Phòng KHCN-HT&ĐT trước ngày …. tháng…. năm …..)
Điểm thi trước phúc tra: Điểm số .................Điểm chữ..................................................
Điểm phúc tra: Điểm số ................................Điểm chữ..................................................
Lý do thay đổi điểm (nếu có thay đổi):............................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ngày … tháng … năm 20…
Khoa quản lý ngành

Giảng viên phụ trách môn học

……………………………………

…………………………………….

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 200..
ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
(Bài thi kết thúc môn học)
Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH
Thầy (Cô) .......................................................................
Phụ trách môn học.........................................................
Họ tên học viên: ....................................................................MSHV: ............................
Ngày sinh: .............................................................................Nơi sinh: ..........................
Chuyên ngành: ......................................................................Khóa:................................
Đề nghị Phòng KHCN-HT&SĐH và giảng viên phụ trách môn học cho chấm phúc tra bài thi
môn .................................................................................................................................
Ngày thi ...........................Phòng thi..............Điểm thi.....................(điểm chữ………).
Phòng KHCN-HT&SĐH Học viên
…………………………………. ………………………………….
_____________________________________________________________________
PHẦN DÙNG CHO CHẤM PHÚC TRA
(Giảng viên phụ trách môn học phản hồi kết quả chấm phúc tra
về Phòng KHCN-HT&ĐT trước ngày …. tháng…. năm …..)
Điểm thi trước phúc tra: Điểm số .................Điểm chữ..................................................
Điểm phúc tra: Điểm số ................................Điểm chữ..................................................
Lý do thay đổi điểm (nếu có thay đổi):............................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ngày … tháng … năm 20…
Khoa quản lý ngành Giảng viên phụ trách môn học
…………………………………… …………………………………….
ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO 9 10 873