Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 12
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........
....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân):...........................................................................
Trụ sở tại:................................................................................................
Điện thoại:................................................., Fax:....................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký
kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy
phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
Xin được chế biến (tên khoáng sản).................. thành sản phẩm...... (tên và
chất lượng sản phẩm).................
Nguồn nguyên liệu để chế biến:..................................................................
Công nghệ, thiết bị (loại, công suất)...........................................................
Sản lượng sản phẩm các loại......................................................................
Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng)..........................................................
Thời hạn .... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.........
(Tên tổ chức, cá nhân)............ cam đoan thực hiện đúng quy định của
pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.
(Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:
-

...
MẪU SỐ 12
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........
....., ngày... tháng... năm...
ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân):...........................................................................
Trụ sở tại:................................................................................................
Điện thoại:................................................., Fax:....................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng...m....(Đăng ký
kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).
Giấy phép đầu số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy
phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
Xin được chế biến (tên khoáng sản).................. thành sản phẩm...... (tên và
chất lượng sản phẩm).................
Nguồn nguyên liệu để chế biến:..................................................................
Công nghệ, thiết bị (loại, công suất)...........................................................
Sản lượng sản phẩm các loại......................................................................
Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng)..........................................................
Thời hạn .... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.........
(Tên tổ chức, cá nhân)............ cam đoan thực hiện đúng quy định của
pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.
(Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-
ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 9 10 396