Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

BM19.5

ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN MẤT THẺ SINH VIÊN
Kính gửi:

- Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên
- Khoa/ Viện ....................................... Trường .........................
Tên em là
:…………………….......……...................…Số hiệu SV:..................................................
Ngày sinh
:…………......................................................Nam/ Nữ:….......……..........……................
Hộ khẩu TT :...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................Huyện:............................................Tỉnh:..................................................
Lớp
:……….................……Khóa:..................................Khoa:.................................................
Em đã làm mất thẻ sinh viên, kính mong Nhà trường chứng nhận cho em để thuận lợi làm các thủ tục liên
quan. Em xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vấn đề nào xảy ra.
Xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày……tháng ……năm 20...…
Cán bộ quản ngành nhận đơn

Xác nhận Khoa/ Viện

Sinh viên

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN MẤT THẺ SINH VIÊN
Kính gửi: - Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên
- Khoa/ Viện ....................................... Trường .........................
Tên em là :…………………….......……...................…Số hiệu SV:..................................................
Ngày sinh :…………......................................................Nam/ Nữ:….......……..........……................
Hộ khẩu TT :...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................Huyện:............................................Tỉnh:..................................................
Lớp :……….................……Khóa:..................................Khoa:.................................................
Em đã làm mất thẻ sinh viên, kính mong Nhà trường chứng nhận cho em để thuận lợi làmc thủ tục liên
quan. Em xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vấn đề nào xảy ra.
Xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày……tháng ……năm 20...…
Cán bộ quản ngành nhận đơn Xác nhận Khoa/ Viện Sinh viên
BM19.5
Đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên 9 10 59