Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin chuyển nhượng dự án công trình xây dựng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN
Kính gửi : Uỷ ban nhân dân Tỉnh……………
Tên doanh nghiệp……………
Địa chỉ :
Hiện đang là chủ đầu tư dự án : ……………….
Thuộc địa bàn xã…………huyện………………tỉnh…………….
Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án .với các nội dung chính như sau :
1- Tên dự án:
2- Địa điểm :
3- Nội dung và Quy mô dự án :
4- Diện tích sử dụng đất :
5- Diện tích đất xây dựng :
6- Tổng mức đầu tư :
Trong đó : Chi phí xây dựng:
Chi phí thiết bị:
Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư:
Chi phí khác:
Chi phí quản lý dự án:
Chi phí dự phòng:
7- Nguồn vốn đầu tư :
8- Tình hình tiển khai dự án :
9- Lý do xin chuyển nhượng :
10- Đề xuất chủ đầu tư mới là:
- Tên chủ đầu tư mới :
- Địa chỉ:
- Năng lực tài chính:
- Kinh nghiệm:
11- Phương án giải quyết về quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng và các
bên có liên quan:
12- Cam kết :
…….Ngày …. tháng……Năm ……
Chủ đầu tư
( Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu )

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN
Kính gửi : Uỷ ban nhân dân Tỉnh……………
Tên doanh nghiệp……………
Địa chỉ :
Hiện đang là chủ đầu tư dự án : ……………….
Thuộc địa bàn xã…………huyện………………tỉnh…………….
Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án .với các nội dung chính như sau :
1- Tên dự án:
2- Địa điểm :
3- Nội dung và Quy mô dự án :
4- Diện tích sử dụng đất :
5- Diện tích đất xây dựng :
6- Tổng mức đầu tư :
Trong đó : Chi phí xây dựng:
Chi phí thiết bị:
Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư:
Chi phí khác:
Chi phí quản lý dự án:
Chi phí dự phòng:
7- Nguồn vốn đầu tư :
8- Tình hình tiển khai dự án :
9- Lý do xin chuyển nhượng :
10- Đề xuất chủ đầu tư mới là:
- Tên chủ đầu tư mới :
- Địa chỉ:
- Năng lực tài chính:
- Kinh nghiệm:
11- Phương án giải quyết về quyền lợinghĩa vụ đối với khách hàng và các
bên có liên quan:
12- Cam kết :
…….Ngày …. tháng……Năm ……
Chủ đầu tư
( Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu )
Đơn xin chuyển nhượng dự án công trình xây dựng - Trang 2
Đơn xin chuyển nhượng dự án công trình xây dựng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin chuyển nhượng dự án công trình xây dựng 9 10 778