Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 05
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........
....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................
Trụ sở tại:.................................................................................................
Điện thoại:......................................... Fax:................................................
Xin được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng
sản) ............... theo Giấy phép thăm dò số......, ngày.... tháng.... năm.....để hoạt
động thăm dò tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................
Thời hạn thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.....
Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)...... ..................
Trụ sở tại:..................................................................................................
Điện thoại:.................................. Fax:....................................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký
kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy
phép đầu tư)……….(nếu có)
Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và
các văn bản khác liên quan.
Lý do xin chuyển nhượng quyền thăm dò: …………………..................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng.... năm....
(Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:
-

...
MẪU SỐ 05
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........
....., ngày... tháng... năm...
ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................
Trụ sở tại:.................................................................................................
Điện thoại:......................................... Fax:................................................
Xin được chuyển nhượng quyền thăm khoáng sản (tên khoáng
sản) ............... theo Giấy phép thăm số......, ngày.... tháng.... m.....để hoạt
động thăm dò tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................
Thời hạn thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.....
Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)...... ..................
Trụ sở tại:..................................................................................................
Điện thoại:.................................. Fax:....................................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký
kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy
phép đầu tư)……….(nếu có)
Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và
các văn bản khác liên quan.
Lý do xin chuyển nhượng quyền thăm dò: …………………..................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng.... năm....
(Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-
ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - Trang 2
ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 9 10 862