Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin chuyển trường (Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gởi:
- Hiệu trưởng Trường (đi)..............................................................................
- Hiệu trưởng Trường (đến)...........................................................................
Tôi tên là:............................................phụ huynh của học sinh.................................. sinh
ngày .………/……./…............
đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………...
thuộc huyện ………………………… tỉnh ………………...
Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại
trường
……….…………………………thuộc
huyện
…………………
tỉnh ………………….
Lý do:...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.
……..……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên
Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:
1. Đơn xin chuyển trường;
2. Khai sinh (bản sao);
3. Học bạ (bản chính);
4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
( Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gởi:
- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) …………...…………....;
- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) …………..…………....;
- Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………..……………….;
- Hiệu trưởng Trường (đến)…..…………………………..……………….;
Tôi tên là: ……………………………………………………… phụ huynh của học
sinh …………………............................................. sinh ngày .………/……./…............
đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………...
thuộc huyện ………………………… tỉnh …………………………………………….
Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại
trường
……….……………………thuộc
huyện
…………………
tỉnh ……………………….
Lý do: …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Rất mong sự chấp thuận Quí Trường, Phòng GD&ĐT / Sở GD&ĐT.
……..……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên
Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
……………………………………..
……………………………………..
………………………………...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-----------o0o-----------
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)
Kính gởi:
- Hiệu trưởng Trường (đi)..............................................................................
- Hiệu trưởng Trường (đến)...........................................................................
Tôi tên là:............................................phụ huynh của học sinh..................................sinh
ngày .………/……./…............
đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………...
thuộc huyện ………………………… tỉnh ………………...
Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại
trường ……….…………………………thuộc huyện …………………
tỉnh ………………….
do:...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.
……..……, ngày ….. tháng …… năm 20….
tên
Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Học sinh phải đầy đủ các hồ hợp lệ sau:
1. Đơn xin chuyển trường;
2. Khai sinh (bản sao);
3. Học bạ (bản chính);
4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.
Đơn xin chuyển trường (Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh) - Trang 2
Đơn xin chuyển trường (Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin chuyển trường (Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh) 9 10 698