Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin cứu xét

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 37380 lần   |   Lượt tải: 7 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc Laäp- Töï Do- Haïnh Phuùc

ÑÔN XIN CÖÙU XEÙT
Kính göûi: UBND PHÖÔØNG (XAÕ)……………..
Toâi teân laø:………………………………………………………………………
Ngaøy thaùng naêm sinh:……………………………………………….
CMND :………………………….Caáp taïi:…………………………..…
Thöôøng truù:……………………………………………………………………
Toâi xin trình baøy söï vieäc xin cöùu xeùt nhö sau:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lyù do xin cöùu xeùt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Toâi xin cam ñoan lôøi khai treân laø ñuùng söï thaät vaø xin chòu traùch nhieäm hoaøn
toaøn tröôùc phaùp luaät veà lôøi khai treân.
Kính mong quyù cô quan xem xeùt, giaûi quyeát.
Ngaøy….thaùng………naêm………
NGÖÔØI LAØM ÑÔN
(kyù teân)

...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp- Töï Do- Haïnh Phuùc
ÑÔN XIN CÖÙU XEÙT
Kính göûi: UBND PHÖÔØNG (XAÕ)……………..
Toâi teân laø:………………………………………………………………………
Ngaøy thaùng naêm sinh:……………………………………………….
CMND :………………………….Caáp taïi:…………………………..…
Thöôøng truù:……………………………………………………………………
Toâi xin trình baøy söï vieäc xin cöùu xeùt nhö sau:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lyù do xin cöùu xeùt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Toâi xin cam ñoan lôøi khai treân laø ñuùng söï thaät vaø xin chòu traùch nhieäm hoaøn
toaøn tröôùc phaùp luaät veà lôøi khai treân.
Kính mong quyù cô quan xem xeùt, giaûi quyeát.
Ngaøy….thaùng………naêm………
NGÖÔØI LAØM ÑÔN
(kyù teân)
Đơn xin cứu xét - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin cứu xét 9 10 461