Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC
(Dành cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình xin đăng ký các học phần của chương trình 2)

Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường ...........................................................
Em tên là:………………………………………
MSSV:.................................................. Ngày sinh……/……/……......
Ngành học chương trình 1:……………..........................................................................
Lớp sinh hoạt…………………………...........................................................................
Ngành học chương trình 2:……………………………………………………………..
Em xin Phòng Đào tạo cho em đăng ký học các học phần sau đây ở học kỳ ...…...,
năm học 20 ….. - 20……..
Mã học phần
(Nhóm học
phần)

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1
2
3
4
5
Em xin cam đoan các học phần đăng ký ở trên không có trong Chương trình 1
............., ngày ........ tháng ....... năm 20.....
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Sinh viên phải đăng ký tối thiểu 3 tín chỉ, không được đăng ký những học phần có trong chương trình 1.
- Phòng Đào tạo không nhận đơn tẩy xóa, bẩn, nhàu nát, gấp. Sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin lớp học
phần và chỉ được ghi vào đơn xin đăng ký các học phần thỏa mãn các điều kiện ràng buộc học phần.

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC
(Dành cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình xin đăng ký các học phần của chương trình 2)
Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường ...........................................................
Em tên là:………………………………………
MSSV:.................................................. Ngày sinh……/……/……......
Ngành học chương trình 1:……………..........................................................................
Lớp sinh hoạt…………………………...........................................................................
Ngành học chương trình 2:……………………………………………………………..
Em xin Phòng Đào tạo cho em đăng ký học các học phần sau đây ở học kỳ ...…...,
năm học 20 ….. - 20……..
TT
Mã học phần
(Nhóm học
phần)
Tên học phần Số tín chỉ
1
2
3
4
5
Em xin cam đoan các học phần đăng ký ở trên không có trong Chương trình 1
............., ngày ........ tháng ....... năm 20.....
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: - Sinh viên phải đăng ký tối thiểu 3 tín chỉ, không được đăng ký những học phần có trong chương trình 1.
- Phòng Đào tạo không nhận đơn tẩy xóa, bẩn, nhàu nát, gấp. Sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin lớp học
phần và chỉ được ghi vào đơn xin đăng ký các học phần thỏa mãn các điều kiện ràng buộc học phần.
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC 9 10 759