Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH
Văn bản số :
........., ngày......... tháng ......... năm ......
Kính gửi : Giám đốc Sở Xây dựng ...............

Tôi (Họ tên) :
Chức vụ :
Đại diện cho : Công ty
Địa chỉ đăng ký tại chính quốc :
Công ty chúng tôi được Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng .........) cấp Giấy phép thầu
số .............. ngày ......... để thực hiện thầu chính (thầu phụ) công việc ....................
thuộc dự án ......................... tại ...............
Địa chỉ Văn phòng điều hành :
Điện thoại :
Fax :
Chúng tôi đề nghị Sở Xây dựng cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành
cho Công ty chúng tôi để tiện giao dịch các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp
đồng.
Văn phòng điều hành của chúng tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ mọi quy định của
pháp luật Việt Nam.

Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền)
(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên người ký .....................
Chức vụ .................................

...
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH
Văn bản số :
........., ngày......... tháng ......... năm ......
Kính gửi : Giám đốc Sở Xây dựng ...............
Tôi (Họ tên) : Chức vụ :
Đại diện cho : Công ty
Địa chỉ đăng ký tại chính quốc :
Công ty chúng tôi được Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng .........) cấp Giấy phép thầu
số .............. ngày ......... để thực hiện thầu chính (thầu phụ) công việc ....................
thuộc dự án ......................... tại ...............
Địa chỉ Văn phòng điều hành :
Điện thoại : Fax :
Chúng tôi đề nghị Sở Xây dựng cấp Giấy xác nhận đăngVăn phòng điều hành
cho Công ty chúng tôi để tiện giao dịch các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp
đồng.
Văn phòng điều hành của chúng tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ mọi quy định của
pháp luật Việt Nam.
Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền)
(Ký tên, đóng dấu)
Họ tên người ký .....................
Chức vụ .................................
Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành 9 10 250