Ktl-icon-tai-lieu

đơn xin đi học

Được đăng lên bởi Nguyễn Trần Phúc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc LËp - Tu do – H¹nh phóc

®¬n xin theo häc líp c®sp tiÓu häc th«ng
liªn t¹i v¨n l·ng
KÝnh göi:Ban gi¸m hiÖu trêng C§SP L¹ng S¬n
KÝnh göi: Phßng c«ng t¸c HS - SV trêng C§SP L¹ng S¬n
C« gi¸o chñ nhiÖm líp C§SP tiÓu häc k5a
Tªn t«i lµ:N«ng ThÞ HiÖn
Sinh ngµy:17/05/1984
Hé khÈu thêng tró: KÐo Lµy - §Ò Th¸m – Trµng §Þnh – L¹ng S¬n.
§¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng TH – THCS T©n Yªn Trµng §Þnh - L¹ng S¬n
Lý do T«i viÕt ®¬n nµy: Do hoµn c¶nh gia ®×nh cßn nhiÒu khã kh¨n, bè mÑ giµ yÕu,
con nhá kh«ng cã ®iÒu kiÖn theo häc líp C§SP tiÓu häc liªn th«ng t¹i thµnh phè
L¹ng S¬n. vËy t«i viÕt ®¬n nµy xin theo häc líp C§SP liªn th«ng më t¹i V¨n L·ng.
kÝnh mong ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, phßng c«ng t¸c häc sinh sinh viªn t¹o ®iÒu
kiÖn cho t«i ®îc theo häc.
X¸c nhËn cña nhµ trêng
(hiÖu trëng)

T«i xin ch©n träng c¶m ¬n
T©n Yªn ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2011
(Ngêi viÕt ®¬n)

N«ng ThÞ HiÖn

...
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc LËp - Tu do – H¹nh phóc
®¬n xin theo häc líp c®sp tiÓu häc th«ng
liªn t¹i v¨n l·ng
KÝnh göi:Ban gi¸m hiÖu trêng C§SP L¹ng S¬n
KÝnh göi: Phßng c«ng t¸c HS - SV trêng C§SP L¹ng S¬n
C« gi¸o chñ nhiÖm líp C§SP tiÓu häc k5a
Tªn t«i lµ:N«ng ThÞ HiÖn
Sinh ngµy:17/05/1984
Hé khÈu thêng tró: KÐo Lµy - §Ò Th¸m – Trµng §Þnh – L¹ng S¬n.
§¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng TH – THCS T©n Yªn Trµng §Þnh - L¹ng S¬n
Lý do T«i viÕt ®¬n nµy: Do hoµn c¶nh gia ®×nh cßn nhiÒu khã kh¨n, bègiµ yÕu,
con nhá kh«ng ®iÒu kiÖn theo häc líp C§SP tiÓu häc liªn th«ng t¹i thµnh p
L¹ng S¬n. vËy t«i viÕt ®¬n nµy xin theo häc lípSP liªn th«ng më t¹i V¨n L·ng.
kÝnh mong ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, phßng c«ng t¸c häc sinh sinh viªn t¹o ®iÒu
kiÖn cho t«i ®îc theo häc.
X¸c nhËn cña nhµ trêng T«i xin ch©n träng c¶m ¬n
(hiÖu trëng) T©n Yªn ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2011
(Ngêi viÕt ®¬n)
N«ng ThÞ HiÖn
đơn xin đi học - Người đăng: Nguyễn Trần Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đơn xin đi học 9 10 880