Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin đi thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi jijune-duong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu 1.1.15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(dành cho HSSV đã tự liên hệ được địa điểm thực tập tốt nghiệp)

Kính gửi: Khoa …..
Tên em là:...............................................................................................................
Lớp: ...................................................................... Khoá:…………….………….
Điện thoại liên hệ bản thân: …………………….
Điện thoại liên hệ gia đình: ……………………..
Địa chỉ liên hệ gia đình: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Sau khi đã hoàn thành toàn bộ phần lý thuyết và thực hành cơ bản theo
chương trình đào tạo và tự xét thấy bản thân đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp
theo quy định, em làm đơn này đăng ký thực tập tốt nghiệp theo đúng ngành
nghề được đào tạo ở Trường.
Địa điểm thực tập em tự liên hệ: …………………………………………………
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp ngoài Trường, em xin hứa:
1) Tuân thủ nội quy, quy định của Nhà trường, giáo viên hướng dẫn và cơ sở
thực tập.
2) Thực tập đúng ngành nghề, đúng tiến độ, đúng đề cương thực tập đã được
duyệt của Trường.
3) Nghiêm túc chấp hành và chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong thời
gian thực tập.
4) Kết thúc quá trình thực tập có báo cáo kết quả thực tập, kèm theo nhận xét
của đơn vị thực tập.
5) Thi lại những học phần chưa đạt theo lịch của Trường sau đợt thực tập.
Ngày ..... tháng ..... năm 20
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ và tên)

195
Có thể tải mẫu này từ 

...
Mẫu 1.1.15
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(dành cho HSSV đã tự liên hệ được địa điểm thực tập tốt nghiệp)
Kính gửi: Khoa …..
Tên em là:...............................................................................................................
Lớp: ...................................................................... Khoá:…………….………….
Điện thoại liên hệ bản thân: …………………….
Điện thoại liên hệ gia đình: ……………………..
Địa chỉ liên hệ gia đình: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Sau khi đã hoàn thành toàn bộ phần thuyết thực hành bản theo
chương trình đào tạo và t xét thấy bản thân đ điều kiện thực tập tốt nghiệp
theo quy định, em làm đơn này đăng ký thực tập tốt nghiệp theo đúng ngành
nghề được đào tạo ở Trường.
Địa điểm thực tập em tự liên hệ: …………………………………………………
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp ngoài Trường, em xin hứa:
1) Tuân thủ nội quy, quy định của Nhà trường, giáo viên hướng dẫn và cơ sở
thực tập.
2) Thực tập đúng ngành nghề, đúng tiến độ, đúng đề cương thực tập đã được
duyệt của Trường.
3) Nghiêm túc chấp hành và chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong thời
gian thực tập.
4) Kết thúc quá trình thực tập có báo cáo kết quả thực tập, kèm theo nhận xét
của đơn vị thực tập.
5) Thi lại những học phần chưa đạt theo lịch của Trường sau đợt thực tập.
Ngày ..... tháng ..... năm 20
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ và tên) (ký, ghi rõ họ và tên)
195
Có thể tải mẫu này từ www.cuwc.edu.vn
Đơn xin đi thực tập tốt nghiệp - Người đăng: jijune-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin đi thực tập tốt nghiệp 9 10 912