Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin điều chỉnh hộ tịch

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
............................................

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….ngày

Số:…………………/QĐ-STP

……...tháng……....năm……....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc …………………………………………..
(BẢN SAO)

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ…………………………………………………………………………………………………………………...
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và
quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị của ....................................................................về việc............................................................................
............................................................................................................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:
Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:...............................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................
Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:..................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Được: .........................................................................................................................................................................................
Trong Giấy khai sinh số:..........................................Quyển số:............................do:......................................................
............................................................................................cấp

ngày…………...tháng........................năm...........................

Từ:...............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Thành:...................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….ngày ……...tháng……....năm……....
QUYẾT ĐỊNH
Về việc …………………………………………..
(BẢN SAO)
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ…………………………………………………………………………………………………………………...
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng
quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị của ....................................................................về việc............................................................................
............................................................................................................................................................................................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:
Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:...............................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................
Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:..................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Được: .........................................................................................................................................................................................
Trong Giấy khai sinh số:..........................................Quyển số:............................do:......................................................
............................................................................................cấp ngày…………...tháng........................năm...........................
Từ:...............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Thành:........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp và người có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Sao/Trích sao từ Sổ...................................
Ngày……..tháng…….năm…….
GIÁM ĐỐC
.........................................
ỦY BAN NHÂN DÂN
............................................
SỞ TƯ PHÁP
Số:…………………/QĐ-STP
Đơn xin điều chỉnh hộ tịch - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin điều chỉnh hộ tịch 9 10 776