Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin dự thầu

Được đăng lên bởi duyphuong281
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Căn cứ :Số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

ĐƠN DỰ THẦU
Kính gửi: CÔNG TY TNHH SEPZONE – LINH TRUNG ( VIỆT NAM)
1. Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu của Công Ty TNHH SEPZONE – LINH
TRUNG ( VIỆT NAM) tổ chức lựa chọn nhà thầu chính dự án siêu thị CO.OP FOOD, cty
TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN đề nghị được tham dự thầu để thực hiện dự án
siêu thị CO.OP FOOD.
2. Chúng tôi xác nhận tài liệu kèm theo đây là bộ phận trong hồ sơ dự thầu của
chúng tôi.
-Bản vẽ thiết kế công trình: Siêu thị CO.OP FOOD LINH TRUNG 2
- Hạng mục : Hệ thống phòng cháy chữa cháy
-Địa điểm : Khu chế xuất công nghiệp Linh Trung 2
-Chủ đầu tư: Công ty liên doanh SEPZOEN-LINH TRUNG
Đã thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 710 ngày 17 tháng 05 năm 2011 do BỘ
CÔNG AN SỞ CẢNH SÁT TP HỒ CHÍ MINH cấp.
3. Nếu chúng tôi được lựa chọn làm nhà thầu chính dự án siêu thị CO.OP FOOD
chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết với bên mời thầu.
4. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực đến ngày 31 tháng 10 năm 2013
5. Hồ sơ dự thầu này cùng với văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư, văn
bản thông báo trúng thầu của Công Ty TNHH SEPZONE – LINH TRUNG sẽ hình thành
một hợp đồng ràng buộc giữa hai bên.
BÌNH DƯƠNG, ngày 07 tháng 10 năm 2013
Đại diện nhà nhà thầu
(Ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Căn cứ :Số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
ĐƠN DỰ THẦU
Kính gửi: CÔNG TY TNHH SEPZONE – LINH TRUNG ( VIỆT NAM)
1. Sau khi nghiên cứu hồ mời thầu của Công Ty TNHH SEPZONE LINH
TRUNG ( VIỆT NAM) tổ chức lựa chọn nhà thầu chính dự án siêu thị CO.OP FOOD, cty
TNHH MTV KIM TƯỜNG NGUYÊN đề nghị được tham dự thầu để thực hiện dự án
siêu thị CO.OP FOOD.
2. Chúng tôi xác nhận tài liệu kèm theo đây bộ phận trong hồ dự thầu của
chúng tôi.
-Bản vẽ thiết kế công trình: Siêu thị CO.OP FOOD LINH TRUNG 2
- Hạng mục : Hệ thống phòng cháy chữa cháy
-Địa điểm : Khu chế xuất công nghiệp Linh Trung 2
-Chủ đầu tư: Công ty liên doanh SEPZOEN-LINH TRUNG
Đã thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 710 ngày 17 tháng 05 năm 2011 do BỘ
CÔNG AN SỞ CẢNH SÁT TP HỒ CHÍ MINH cấp.
3. Nếu chúng tôi được lựa chọn làm nhà thầu chính dự án siêu thị CO.OP FOOD
chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết với bên mời thầu.
4. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực đến ngày 31 tháng 10 năm 2013
5. Hồ sơ dự thầu này cùng với văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư, văn
bản thông báo trúng thầu của Công Ty TNHH SEPZONE – LINH TRUNG sẽ hình thành
một hợp đồng ràng buộc giữa hai bên.
BÌNH DƯƠNG, ngày 07 tháng 10 năm 2013
Đại diện nhà nhà thầu
(Ký tên, đóng dấu)
Đơn xin dự thầu - Người đăng: duyphuong281
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin dự thầu 9 10 675