Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên tổ chức, cá nhân

Số:..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........, ngày........tháng .......năm.............

ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi).
Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:
Địa chỉ:
Điện thoại:...........................Fax..................................
Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi
) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị
trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................theo giấy phép số .....ngày
....tháng....năm do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ .......đến...........
Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước
thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn,
điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung
sau:
- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ..............
- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ ... đến ....
- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).
Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy
phép được cấp.
Các tài liệu kèm theo gồm:
1. Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp;
2. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường
hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).
4. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm
định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử
dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống
công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép).

5. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần
vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);
6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công
trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá
nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.
Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép...
Tên tổ chức, cá nhân
Số:..................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
........, ngày........tháng .......năm.............
ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Kính gửi: (Tên quanthẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi).
Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:
Địa chỉ:
Điện thoại:...........................Fax..................................
Đang xả c thi vào hthống công tnh thuỷ lợi (Tên h thống ng trình thu li
) do (t chc, cá nn đang qun lý khai thác) ti v trí.............thuộc xã (png, thị
trấn)............., huyện (qun).........., tỉnh (tnh ph)................theo giy phép s .....ngày
....tháng....năm do (tên cơ quan cp giy pp), thi hạn s dng giấy pp t .......đến...........
Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyn gia hn, điều chnh ni dung giấy phép xả nưc
thi vào h thống công trình thu lợi) xem xét và cho phép (n t chức, cá nhân xin gia hn,
điu chnh ni dung giy phép) được tiếp tục x nưc thải vào vị trí nói trên với các ni dung
sau:
- Lưu lưng nưc thi x o h thống công trình thu li: ..............
- Thi hạn xnưc thi .... m, t ... đến ....
- Chất lượng nưc thải (Có o cáo pn ch chất lượng nước thải kèm theo).
Chúng tôi cam kết thc hin đy đ và nghiêm chnh các yêu cu ghi trong giy
phép đưc cấp.
Các tài liệu m theo gồm:
1. Bản sao giy phép x nước thải vào hệ thống công trình thu li đã đưc cấp;
2. H sơ thiết kế b sung, quy trình vận nh h thng x nước thi (đối với trường
hp điu chnh nội dung giy phép).
4. o cáo phân tích cht ng nưc thải ca phòng thí nghim hoặc trung m kiểm
đnh cht ng nưc đt tiêu chuẩn tcp Bộ tr n (đi vi trưng hợp xin gia hn s
dng giấy phép). o cáo phân tích cht lưng nước thải dkiến điều chỉnh xvào h thống
công trình thu lợi (đi với trường hợp xin điều chnh nội dung giy phép).
Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Trang 2
Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 9 10 125