Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu
- Phòng Quản trị Nhân sự;
- Đơn vị…………………….

Tôi tên:………………………………………
Đơn vị: ……………………...........................
Tôi được cử tham gia học sau đại học theo Quyết định số ………….ngày ……………của
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ................................. về việc……………….................................
…………………………..…………………………………………………………….…..………
Nay tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (Đơn vị) cho tôi được
gia hạn thời gian đào tạo,
Lý do:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………
(Đính kèm văn bản chấp thuận cho gia hạn thời gian đào tạo có xác nhận của cơ sở đào tạo)
Với lý do nêu trên, tôi kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị)
chấp thuận cho tôi được gia hạn thời gian học……................. tháng (từ………..đến……….). Tôi
cam kết sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học theo thời gian nêu trên. Nếu không thực hiện
đúng cam kết, tôi xin tự túc các phần kinh phí đối với những ngày vượt thời gian cho phép.
Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét, chấp thuận.
Xin trân trọng kính chào!
............., ngày
HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG QUẢN TRỊ
NHÂN SỰ

ĐƠN VỊ

tháng

năm
KÍNH ĐƠN

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC
Kính gửi: - Ban Giám hiệu
- Phòng Quản trị Nhân sự;
- Đơn vị…………………….
Tôi tên:………………………………………
Đơn vị: ……………………...........................
Tôi được cử tham gia học sau đại học theo Quyết định số ………….ngày ……………của
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ................................. về việc……………….................................
…………………………..…………………………………………………………….…..………
Nay tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự (Đơn vị) cho tôi được
gia hạn thời gian đào tạo,
Lý do:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………
(Đính kèm văn bản chấp thuận cho gia hạn thời gian đào tạo có xác nhận của cơ sở đào tạo)
Với do nêu trên, tôi kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự (đơn vị)
chấp thuận cho tôi được gia hạn thời gian học……................. tháng (từ………..đến……….). Tôi
cam kết sẽ c gắng hoàn thành chương trình học theo thời gian nêu trên. Nếu không thực hiện
đúng cam kết, tôi xin tự túc các phần kinh phí đối với những ngày vượt thời gian cho phép.
Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét, chấp thuận.
Xin trân trọng kính chào!
............., ngày tháng năm
HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ
NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ KÍNH ĐƠN
ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC 9 10 970