Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN HỌC BÙ

Được đăng lên bởi phuongnguyen291995
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1881 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------///------

ĐƠN XIN HỌC BÙ
Kính gửi: Trung Tâm TOEIC trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Em tên là:…………………………………MSSV……..………SĐT………………………...
Hiện em đang học lớp TOEIC/Speaking:………….………..Thứ:…….………….Ca:………
Em vắng học………..….buổi vào thứ:……..…….………....Tuần:…………..…..Ca.………
Lý do:………………………………………………………..………………………………...
Em viết đơn này kính mong Trung Tâm cho phép em được học bù để hoàn thành đầy đủ số buổi
học đã vắng.
Lớp học bù:……………Thứ:…………………...Tuần:…….…….Ca…………………..
Em xin cam kết sẽ hoàn thành đầy đủ các buổi học và không vắng buổi nào.
Em xin chân thành cảm ơn.
Xác nhận của Trung Tâm

TP.HCM, Ngày……tháng……năm 2014
Sinh viên kí tên

Bảng điểm danh:
STT
1
2
…
…

Lớp học bù

Ngày học bù

Xác nhận GV

Sinh viên lưu ý:
Khi nộp đơn kèm theo minh chứng.
Sinh viên phải học bù buổi và tuần học tương ứng với buổi vắng học. Ví dụ: Học lớp
2.1_213( thứ 2-4), khai giảng tuần 22, vắng học ngày thứ 2 tuần 29. Sinh viên học bù vào
thứ 3 tuần 29 của lớp 2.2_213(thứ 3-5), khai giảng tuần 22.

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------///------
ĐƠN XIN HỌC BÙ
Kính gửi: Trung Tâm TOEIC trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Em tên là:…………………………………MSSV……..………SĐT………………………...
Hiện em đang học lớp TOEIC/Speaking:………….………..Thứ:…….………….Ca:………
Em vắng học………..….buổi vào thứ:……..…….………....Tuần:…………..…..Ca.………
Lý do:………………………………………………………..………………………………...
Em viết đơn này kính mong Trung Tâm cho phép em được học để hoàn thành đầy đ số buổi
học đã vắng.
Lớp học bù:……………Thứ:…………………...Tuần:…….…….Ca…………………..
Em xin cam kết sẽ hoàn thành đầy đủ các buổi học và không vắng buổi nào.
Em xin chân thành cảm ơn.
Xác nhận của Trung Tâm TP.HCM, Ngày……tháng……năm 2014
Sinh viên kí tên
Bảng điểm danh:
STT Lớp học bù Ngày học bù Xác nhận GV
1
2
Sinh viên lưu ý:
Khi nộp đơn kèm theo minh chứng.
Sinh viên phải học bù buổi tuần học tương ứng với buổi vắng học. dụ: Học lớp
2.1_213( thứ 2-4), khai giảng tuần 22, vắng học ngày thứ 2 tuần 29. Sinh viên học vào
thứ 3 tuần 29 của lớp 2.2_213(thứ 3-5), khai giảng tuần 22.
ĐƠN XIN HỌC BÙ - Người đăng: phuongnguyen291995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN HỌC BÙ 9 10 995