Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LẠI
Kính gửi:…………………………………………………..
Tôi tên:...........................................................Mã số sinh viên:...................
Ngày sinh:...................Hiện đang học lớp (ngành):......................................
Khóa:...........................Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính qui) tại
trường.................. …………..
Hộ khẩu thường trú:....................................................................................
Trong năm học ...................................Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học
....................................................................học kỳ.
Vì lý do............................................và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo
Quyết định số: ......................................../…..ngày….tháng……năm ……
Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi
được trở lại trường tiếp tục học.
Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.
…, ngày ….. tháng …..năm 200
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương
(về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại
địa phương)

Ý kiến của khoa

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN HỌC LẠI
Kính gửi:…………………………………………………..
Tôi tên:...........................................................Mã số sinh viên:...................
Ngày sinh:...................Hiện đang học lớp (ngành):......................................
Khóa:...........................Hệ đào tạo i hạn tập trung (chính qui) tại
trường.................. …………..
Hộ khẩu thường trú:....................................................................................
Trong năm học ...................................Tôi làm đơn xin tạm nghỉ học
....................................................................học kỳ.
Vì lý do............................................và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo
Quyết định số: ......................................../…..ngày….tháng……năm ……
Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi
được trở lại trường tiếp tục học.
Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.
…, ngày ….. tháng …..năm 200
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của địa phương
(về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại
địa phương)
Ý kiến của khoa
ĐƠN XIN HỌC LẠI - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN HỌC LẠI 9 10 916