Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin hồi hương

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------

ĐƠN XIN HỒI HƯƠNG
(dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)
1. Họ và tên trong hộ chiếu Việt Nam(1)......................................................................
Họ và tên khác:..........................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................
3. Nam/nữ:.....................................................................................................................
4. Nơi sinh:....................................................................................................................
5. Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................
Số điện thoại:....................................................
6. Quốc tịch gốc:...................................................
Quốc tịch hiện nay:...................................................................................................
7. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị:
Số: .................................................................... ngày cấp:........................................
Cơ quan cấp: .................................................... có giá trị đến ngày:........................
8. Nghề nghiệp:..............................................................................................................
Nơi làm việc hiện nay:..............................................................................................
9. Mức thu nhập hiện nay (tính theo đôla Mỹ/tháng):..................................................
10. Trình độ:
-Học vấn(bằng cấp, học vị):.......................................................................................
-Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc):.........................................................................
11. Tôn giáo:....................................................................................................................
...................................................................................................................................
12. Tổ chức chính trị đã, đang tham gia (mục đích, lý do, thời gian tham gia):
.......................................................................................................................
ĐƠN XIN HỒI ƠNG
(dùng cho công dân Việt Nam định nước ngoài)
1. Họ tên trong hộ chiếu Việt Nam(1)......................................................................
Họ tên khác:..........................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................
3. Nam/nữ:.....................................................................................................................
4. Nơi sinh:....................................................................................................................
5. Chỗ hiện nay:..........................................................................................................
Số điện thoại:....................................................
6. Quốc tịch gốc:...................................................
Quốc tịch hiện nay:...................................................................................................
7. Hộ chiếu hoặc giấy tờ giá trị thay hộ chiếu còn giá trị:
Số: .................................................................... ngày cấp:........................................
quan cấp: .................................................... giá trị đến ngày:........................
8. Nghề nghiệp:..............................................................................................................
Nơi làm việc hiện nay:..............................................................................................
9. Mức thu nhập hiện nay (tính theo đôla Mỹ/tháng):..................................................
10. Trình độ:
-Học vấn(bằng cấp, học vị):.......................................................................................
-Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc):.........................................................................
11. Tôn giáo:....................................................................................................................
...................................................................................................................................
12. Tổ chức chính trị đã, đang tham gia (mục đích, do, thời gian tham gia):
...................................................................................................................................
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------
Ảnh
Đơn xin hồi hương - Trang 2
Đơn xin hồi hương - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn xin hồi hương 9 10 234