Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
Kính gửi: Hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng chế độ chính sách
Tôi tên là: .........................................................Ngày sinh:....................................
là sinh viên năm thứ:................Lớp:................... .....Ngành:……….…...…….................
Mã sinh viên:…………………Khoa:…………………….Trường Đại học Đồng Tháp.
Thuộc đối tượng ưu tiên: …………………………………….…………………..
Nay tôi làm đơn này kính xin Hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng các chế độ
chính sách xem xét cho tôi được hưởng trợ cấp xã hội năm học …………
Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng.
Xin chân thành biết ơn.

Đồng Tháp, ngaøy ____ thaùng ___ naêm 20___
Ngöôøi vieát ñôn

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tdo – Hnh phúc
ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CP XÃ HỘI
Kính gửi: Hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng chế đ chính sách
Tôi tên là: .........................................................Ngày sinh:....................................
là sinh viên năm thứ:................Lớp:................... .....Ngành:……….…...…….................
Mã sinh viên:…………………Khoa:…………………….Trường Đại học Đồng Tháp.
Thuộc đối tượng ưu tiên: …………………………………….…………………..
Nay tôi làm đơn này kính xin Hội đồng xét duyệt sinh viên hưởng các chế đ
chính sách xem xét cho tôi được hưởng trợ cấp xã hi năm học ………
Rt mong nhận đưc sự chp thun ca Hi đng.
Xin chân thành biết ơn.
Đồng Tháp, ngaøy ____ thaùng ___ naêm 20___
Ngöôøi vieát ñôn
Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội 9 10 362