Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Được đăng lên bởi ngockhiemit-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------…………………, ngày……….tháng…….năm
20…
ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
Kính gửi:

- UBND Xã, Phường, Thị trấn………………………………..
- Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc

Tên tôi là (viết chữ in hoa có dấu) : …………………………………………………….Nam/Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………...Dân tộc: …………… (ghi rõ thành phần dân tộc)
Đang học tại lớp……………………………………………… …….. Trường Đại học Tây Bắc
Hộ khẩu thường trú: Thôn (bản, tổ)……………………..Xã (Phường, T.trấn) ……………….
Huyện (Thị xã, Thành phố) ……………………………………Tỉnh…………………………..
Căn cứ quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 và quyết định
194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của thủ tướng Chính phủ; Căn cứ thông tư liên tịch số
53/1998/TTLT/BGD & ĐT - BTC và thông tư số 13/2002/TTLT/BGD & ĐT - BTC của liên
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực
hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội đối với học sinh - sinh viên các trường đào tạo công lập.
Tôi nhận thấy hiện nay (gia đình) tôi thuộc diện (đánh dấu X vào ô tương ứng):
- Người dân tộc thiểu số ở vùng cao: 
+ Dân tộc: ……………………
+ Hộ khẩu thường trú (36 tháng trở lên) tại:……………………………………
…………………………………………………………………………………………...
- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa: 
- Người tàn tật theo quy định tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995: 
- Hộ nghèo: 
+ Có giấy chứng nhận số: ………………………………….
+ Giá trị sử dụng đến ngày: ………………………………..
Tôi làm đơn này kính mong các cơ quan xét cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội.
CHỨNG NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG
………………………………………………..

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND xã, phường ………………………….. .
xác nhận sinh viên …………………….………
thuộc diện …………………………………….
…………………Ngày……..tháng……năm 20…
T/M UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ghi rõ chức danh, ký tên, đóng dấu)

TRƯỜNG ĐH TÂY BẮC XÉT DUYỆT

 Được  Không được TCXH
HIỆU TRƯỞNG

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
…………………, ngày……….tháng…….năm
20…
ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
Kính gửi: - UBND Xã, Phường, Thị trấn………………………………..
- Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc
Tên tôi là (viết chữ in hoa có dấu) : …………………………………………………….Nam/Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………...Dân tộc: …………… (ghi rõ thành phần dân tộc)
Đang học tại lớp……………………………………………… …….. Trường Đại học Tây Bắc
Hộ khẩu thường trú: Thôn (bản, tổ)……………………..Xã (Phường, T.trấn) ……………….
Huyện (Thị xã, Thành phố) ……………………………………Tỉnh…………………………..
Căn cứ quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 quyết định
194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của thủ tướng Chính phủ; n cứ thông tư liên tịch số
53/1998/TTLT/BGD & ĐT - BTC thông số 13/2002/TTLT/BGD & ĐT - BTC của liên
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực
hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội đối với học sinh - sinh viên các trường đào tạo công lập.
Tôi nhận thấy hiện nay (gia đình) tôi thuộc diện (đánh dấu X vào ô tương ứng):
- Người dân tộc thiểu số ở vùng cao:
+ Dân tộc: ……………………
+ Hộ khẩu thường trú (36 tháng trở lên) tại:……………………………………
…………………………………………………………………………………………...
- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa:
- Người tàn tật theo quy định tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995:
- Hộ nghèo:
+ Có giấy chứng nhận số: ………………………………….
+ Giá trị sử dụng đến ngày: ………………………………..
Tôi làm đơn này kính mong các cơ quan xét cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội.
CHỨNG NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG NGƯỜI LÀM ĐƠN
……………………………………………….. (Ký, ghi rõ họ tên)
UBND xã, phường ………………………….. .
xác nhận sinh viên …………………….………
thuộc diện …………………………………….
…………………Ngày……..tháng……năm 20…
T/M UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRƯỜNG ĐH TÂY BẮC XÉT DUYỆT
(Ghi rõ chức danh, ký tên, đóng dấu) Được Không được TCXH
HIỆU TRƯỞNG
Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội - Trang 2
Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội - Người đăng: ngockhiemit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội 9 10 161