Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin Ly hôn

Được đăng lên bởi cnhoian-cuong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN
Tôi tên:

................................................................... năm sinh : ................................

CMND (Hộ chiếu) số: ....................................................ngày và nơi cấp : ......................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ...........................................................................
Xin được ly hôn với: ...................................................... năm sinh :.................................
CMND (Hộ chiếu) số:.....................................................ngày và nơi cấp :......................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ..............................................................................................
* Nội dung xin ly hôn: (A1)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
* Về con chung: (A2)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
* Về tài sản chung: (A3)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN
Tôi tên: ................................................................... năm sinh : ................................
CMND (Hộ chiếu) số: ....................................................ngày và nơi cấp : ......................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ...........................................................................
Xin được ly hôn với: ...................................................... năm sinh :.................................
CMND (Hộ chiếu) số:.....................................................ngày và nơi cấp :......................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ..............................................................................................
* Nội dung xin ly hôn: (A1)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
* Về con chung: (A2)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
* Về tài sản chung: (A3)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Ngày ........................................................tháng............năm................
Người làm đơn
(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)
Đơn xin Ly hôn - Trang 2
Đơn xin Ly hôn - Người đăng: cnhoian-cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin Ly hôn 9 10 236