Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin ly hôn

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN . . . . . . . . . . . . .
Tôi tên:

................................................................... năm sinh : .........................

CMND (Hộ chiếu) số: ....................................................ngày và nơi cấp : ................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ...............................
Xin được ly hôn với: ...................................................... năm sinh :...........................
CMND (Hộ chiếu) số:.....................................................ngày và nơi cấp :.................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ...........................................
* Nội dung xin ly hôn: (A1)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
* Về con chung: (A2)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
* Về tài sản chung: (A3)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN . . . . . . . . . . . . .
Tôi tên: ................................................................... năm sinh : .........................
CMND (Hộ chiếu) số: ....................................................ngày và nơi cấp : ................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ...............................
Xin được ly hôn với: ...................................................... năm sinh :...........................
CMND (Hộ chiếu) số:.....................................................ngày và nơi cấp :.................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ...........................................
* Nội dung xin ly hôn: (A1)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
* Về con chung: (A2)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
* Về tài sản chung: (A3)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Ngày .........tháng............năm................
Người làm đơn
(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)
Đơn xin ly hôn - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin ly hôn 9 10 991